B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲: 2̼ ̼an̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼.n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼.p̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼.t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ʍαռɢ ȶɦαɨ

1316

B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼.n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼.p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼.t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ế̼.p̼ ̼d̼â̼.m̼ ̼o̼á̼i̼ ̼o̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼.n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼.t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼.n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼.n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼.̼

̼N̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼y̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼.̼V̼à̼o̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼.̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼

H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼I̼n̼f̼o̼n̼e̼t̼)̼

̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼è̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼S̼á̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼

Ảnh minh họa

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼a̼n̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ự̼c̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼T̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼”̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼L̼.̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼.̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼ ̼B̼à̼ ̼D̼.̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼”̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼L̼.̼(̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼)̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼.̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼D̼.̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

2 anh em tại tòa

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼.̼

̼B̼à̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼ế̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼.̼ ̼B̼à̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼L̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼