Bà Pнυ̛ơng Hằng: “Coп ∨ιệτ Hương ôm 40 tỷ lấy mang hài cốt coп Phi Nhung về Mỹ rồi chuồn luôn”

339

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴏ́ᴀ “ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ” ᴠᴀ̀ “sᴀᴏ ᴋᴇ̂” ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɢᴏ́ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, sᴀᴜ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ 14 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ᴍᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ᴛʀᴇ̂̃ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̂ɴ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ “ᴏ̂ᴍ” 96 ᴛʏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ – Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ̉.

NS Việt Hương bị bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện, nhân Phi Nhung mất chuồn về Mỹ?

Đᴇ̂́ɴ ʜᴇ̣ɴ ʟᴀ̣ɪ ʟᴇ̂ɴ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 13/10, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ “đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ” ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

NS Việt Hương bị bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện, nhân Phi Nhung mất chuồn về Mỹ?
Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ – Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 2020 ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ “sᴀᴏ ᴋᴇ̂” ʜᴀʏ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ đᴏ̣̂ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ đᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂́ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. “Cᴏɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄʜᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ Mʏ̃ ʀᴏ̂̀ɪ”.

NS Việt Hương bị bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện, nhân Phi Nhung mất chuồn về Mỹ?

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. “Cᴏɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄʜᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ Mʏ̃ ʀᴏ̂̀ɪ”.

NS Việt Hương bị bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện, nhân Phi Nhung mất chuồn về Mỹ?

𝙲𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚟𝚒̀ 𝚟𝚊̣̂𝚢, 𝚍𝚊̂𝚗 𝚖𝚊̣𝚗𝚐 đ𝚊̃ 𝚌𝚘́ 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚗 𝚝𝚛𝚊́𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚟𝚊̂́𝚗 đ𝚎̂̀ 𝚗𝚊̀𝚢.

NS Việt Hương bị bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện, nhân Phi Nhung mất chuồn về Mỹ?

Hɪᴇ̣̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʀᴀ̂̀ᴍ ʀᴏ̣̂ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ MXH.

Bᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴀ̆́ɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫ.ᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ “ɴɢʜ.ɪᴇ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ”, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛᴀ̣̆ɴɢ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 1 ᴛʏ̉

Bᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴᴇ̂́ᴜ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̉ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2016 ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ɴɢᴀʏ 1 ᴛʏ̉ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣.

Tᴏ̂́ɪ 13/10, Bᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴᴏ̂́ɪ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̉ đᴇ̂̀ sᴏ̂́ᴄ “Gɪᴀ̉ɪ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ”. Nɢᴀʏ ᴋʜɪ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ɴᴜ̛̃ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀɴʜ ᴛʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̆́ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴇ́ᴘ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇᴏ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Bᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴅᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ sɪ̃ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴏ̛̀ ᴍɪ̀ɴʜ “đᴏ̀ɪ ɴᴏ̛̣” ᴛʜᴀʏ. Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴇ̂̀ᴜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sɪ̃ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́,
Đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ U50 ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ɴɪ̣ᴄʜ ʟᴏ̛́ɴ ɢɪᴏ̣ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̀ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ “ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̂́ɴ”.

SỐC: Bà Phương Hằng mắng Phi Nhung qua đời vì nghiệp quật, tuyên bố tặng Hồ Văn Cường 1 tỷ - Hình 1
Nᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 180 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴍᴀ̀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴀ̉ɪ Qᴜᴀ́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ VɪᴇᴛNᴀᴍ Iᴅᴏʟ Kɪᴅ. Bᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́, ɴᴇ̂́ᴜ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ đᴀ̂̀ʏ ᴛᴜ̉ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̣̂ᴘ sᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2016 đᴇ̂́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴɢᴀʏ 1 ᴛʏ̉. Rɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴀ sɪ̃ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ sᴜ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

SỐC: Bà Phương Hằng mắng Phi Nhung qua đời vì nghiệp quật, tuyên bố tặng Hồ Văn Cường 1 tỷ - Hình 2

CEO Kʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ. Bᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ 1 sᴏ̂́ ᴀɴᴛɪꜰᴀɴ ɴᴏ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ “ʙᴏ̂ɴɢ đɪᴇ̂ɴ đɪᴇ̂̉ɴ” ᴍᴀ̂́ᴛ”. Tʜᴇᴏ ʙᴀ̀, ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̃ɴʜ ᴄʜɪ̣ᴜ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴅᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ “ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ” ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂.

“Tᴀᴏ ᴄʜᴜ̛̉ɪ đᴏ́, ᴀɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ. Nʜᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴏ́ ɴɢᴀʏ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ, ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̀ʏ. Tᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ, đɪ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, đɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̣̂ʏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Tᴀᴏ ᴋᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴀ ʜᴏ̉ɪ ᴍᴀ̀ʏ đᴏ́, ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̂ ʟʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Cᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Mᴀ̀ʏ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀.”

“Tᴀᴏ ᴄʜᴜ̛̉ɪ đᴏ́, ᴀɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ. Nʜᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴏ́ ɴɢᴀʏ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ, ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̀ʏ. Tᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ, đɪ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, đɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̣̂ʏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Tᴀᴏ ᴋᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴀ ʜᴏ̉ɪ ᴍᴀ̀ʏ đᴏ́, ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̂ ʟʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Cᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Mᴀ̀ʏ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀.”

SỐC: Bà Phương Hằng mắng Phi Nhung qua đời vì nghiệp quật, tuyên bố tặng Hồ Văn Cường 1 tỷ - Hình 4

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇssᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴜ̉ đᴇ̂̀ “Cʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ”. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ xᴇᴍ, ɴᴜ̛̃ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ U50 ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɢʜᴇ́ᴛ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ. Dᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ʜɪᴛ “Bᴏ̂ɴɢ đɪᴇ̂ɴ đɪᴇ̂̉ɴ” ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ́ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛʀᴜ̀ ᴅᴀ̣̂ᴘ, ʜᴀ̃ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴀɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Bᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ KDL Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʜɪ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴀɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ đᴇ̂̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇᴡ.

“Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʜᴀ̃ʏ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂̉ (Pʜɪ Nʜᴜɴɢ), đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ, đᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴄᴏ̂̉ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ đᴇ̂̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟɪɴʜ ʜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂. Tᴏ̂ɪ ʜɪ ᴠᴏ̣ɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ đᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ʟɪɴʜ ʜᴏ̂̀ɴ, ᴄᴏ̂̉ ʜᴀʏ ɴɢʜᴇ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ. Tᴀ̂ᴍ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̉, ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ đᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ đᴜ́ɴɢ, ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ sᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙɪᴇ̣̂ɴ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̣ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ʀᴀ. Bᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴇᴍ ᴀ̂́ʏ đᴀ̃ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪɴ ᴍᴀ̃ɴʜ ʟɪᴇ̣̂ᴛ. Đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜᴇ̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ.”.

Nguồn: https://vietgiaitri.com/soc-ba-phuong-hang-mang-phi-nhung-qua-doi-vi-nghiep-quat-tuyen-bo-tang-ho-van-cuong-1-ty-20211013i6091807/