Bị̳ văn̳g̳ ra khỏi bụ̳n̳g mẹ̳, m̳.ấ̳t 1 c̳hân ̳sa̳u vụ̳ t̳a̳i̳ n̳ạ̳n̳ t̳h̳ả̳m̳ k̳h̳ố̳c̳, ̳th̳ai nh̳i ở An Giang giờ ra sao sau 3 năm?

1059
Bị̳ văn̳g̳ ra khỏi bụ̳n̳g mẹ̳, m̳.ấ̳t 1 c̳hân ̳sa̳u vụ̳ t̳a̳i̳ n̳ạ̳n̳ t̳h̳ả̳m̳ k̳h̳ố̳c̳, ̳th̳ai nh̳i ở An Giang thay đổi ra sao sau 3 năm?

Cá̳ch̳ đây ̳3 năm̳, v̳ụ t̳a̳i̳ ̳nạn̳ gi̳ao t̳h̳ô̳ng ̳thả̳m̳ kh̳ốc̳ xảy r̳a trên quốc̳lộ 91, t̳h̳uộc đ̳ịa̳ phậ̳n ̳T̳P. ̳Lon̳g̳ ̳X̳uyên (A̳n Giang)̳ đã ̳c̳ư̳ớp̳ ̳đi tí̳n̳h m̳ạ̳n̳g của s̳ản ph̳ụ̳ Nguyễn Thị̳ ̳Kim N̳gọ̳c (̳27 tuổi)̳ k̳hi chị đang đư̳ợc̳ chồng̳ đưa t̳ớ̳i̳ ̳bệnh̳ việ̳n sinh̳ n̳ở.

N̳g̳a̳y̳ ̳k̳h̳i̳ ̳x̳u̳ấ̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳t̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳i̳n̳,̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳n̳h̳i̳ề̳u̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳đ̳ã̳ ̳b̳à̳y̳ ̳t̳ỏ̳ ̳s̳ự̳ ̳x̳ó̳t̳ ̳t̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳c̳h̳o̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳p̳h̳ụ̳ ̳n̳ữ̳ ̳t̳r̳ẻ̳ ̳k̳é̳m̳ ̳m̳a̳y̳ ̳m̳ắ̳n̳.̳T̳h̳o̳á̳t̳ ̳k̳h̳ỏ̳i̳ ̳t̳a̳y̳ ̳l̳ư̳ỡ̳i̳ ̳h̳á̳i̳ ̳t̳ử̳ ̳t̳h̳ầ̳n̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳a̳n̳h̳ ̳N̳g̳u̳y̳ễ̳̳n̳ ̳V̳ă̳n̳ ̳N̳a̳m̳ ̳(̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳N̳g̳ọ̳c̳)̳ ̳b̳ị̳ ̳t̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳n̳ặ̳n̳g̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳1̳/̳3̳ ̳c̳ẳ̳n̳g̳ ̳c̳h̳â̳n̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳g̳i̳ậ̳p̳ ̳n̳á̳t̳.̳ ̳ ̳

B̳é̳ ̳s̳ơ̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳b̳ụ̳n̳g̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳N̳g̳ọ̳c̳ ̳d̳o̳ ̳á̳p̳ ̳l̳ự̳c̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳v̳ụ̳ ̳t̳a̳i̳ ̳n̳ạ̳n̳ ̳đ̳ã̳ ̳r̳a̳ ̳n̳g̳o̳à̳i̳ ̳t̳h̳e̳o̳ ̳c̳á̳c̳h̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳n̳g̳ờ̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳ ̳v̳à̳ ̳b̳ị̳ ̳m̳ấ̳t̳ ̳1̳ ̳b̳ê̳n̳ ̳c̳h̳â̳n̳.̳

T̳h̳o̳á̳t̳ ̳k̳h̳ỏ̳i̳ ̳t̳a̳y̳ ̳l̳ư̳ỡ̳i̳ ̳h̳á̳i̳ ̳t̳ử̳ ̳t̳h̳ầ̳n̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳a̳n̳h̳ ̳N̳g̳u̳y̳ễ̳̳n̳ ̳V̳ă̳n̳ ̳N̳a̳m̳ ̳(̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳N̳g̳ọ̳c̳)̳ ̳b̳ị̳ ̳t̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳n̳ặ̳n̳g̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳1̳/̳3̳ ̳c̳ẳ̳n̳g̳ ̳c̳h̳â̳n̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳g̳i̳ậ̳p̳ ̳n̳á̳t̳.̳ ̳ ̳B̳é̳ ̳s̳ơ̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳b̳ụ̳n̳g̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳N̳g̳ọ̳c̳ ̳d̳o̳ ̳á̳p̳ ̳l̳ự̳c̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳v̳ụ̳ ̳t̳a̳i̳ ̳n̳ạ̳n̳ ̳đ̳ã̳ ̳r̳a̳ ̳n̳g̳o̳à̳i̳ ̳t̳h̳e̳o̳ ̳c̳á̳c̳h̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳n̳g̳ờ̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳ ̳v̳à̳ ̳b̳ị̳ ̳m̳ấ̳t̳ ̳1̳ ̳b̳ê̳n̳ ̳c̳h̳â̳n̳.̳

̳R̳i̳ê̳n̳g̳ ̳b̳é̳ ̳s̳ơ̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳(̳s̳a̳u̳ ̳n̳à̳y̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳đ̳ặ̳t̳ ̳t̳ê̳n̳ ̳l̳à̳ ̳H̳u̳y̳)̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳c̳h̳u̳y̳ể̳n̳ ̳l̳ê̳n̳ ̳B̳ệ̳n̳h̳ ̳v̳i̳ệ̳n̳ ̳N̳h̳i̳ ̳Đ̳ồ̳n̳g̳ ̳1̳ ̳(̳T̳P̳.̳ ̳H̳C̳M̳)̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳t̳ì̳n̳h̳ ̳t̳r̳ạ̳n̳g̳ ̳h̳ô̳n̳ ̳m̳ê̳ ̳s̳â̳u̳,̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳t̳á̳i̳ ̳x̳a̳n̳h̳.̳ ̳

S̳a̳u̳ ̳g̳ầ̳n̳ ̳1̳ ̳t̳h̳á̳n̳g̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳ị̳,̳ ̳g̳i̳à̳n̳h̳ ̳g̳i̳ậ̳t̳ ̳s̳ự̳ ̳s̳ố̳n̳g̳,̳ ̳b̳é̳ ̳H̳u̳y̳ ̳đ̳ã̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳c̳á̳c̳ ̳b̳á̳c̳ ̳s̳ĩ̳ ̳c̳h̳o̳ ̳x̳u̳ấ̳t̳ ̳v̳i̳ệ̳n̳ ̳v̳ề̳ ̳n̳h̳à̳.̳

̳V̳ì̳ ̳c̳ó̳ ̳h̳o̳à̳n̳ ̳c̳ả̳n̳h̳ ̳k̳h̳á̳ ̳k̳h̳ó̳ ̳k̳h̳ă̳n̳,̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳k̳h̳i̳ ̳b̳i̳ế̳t̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳h̳o̳à̳n̳ ̳c̳ả̳n̳h̳ ̳é̳o̳ ̳l̳e̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳c̳á̳c̳ ̳n̳ạ̳n̳ ̳n̳h̳â̳n̳,̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳í̳t̳ ̳n̳h̳à̳ ̳h̳ả̳o̳ ̳t̳â̳m̳ ̳đ̳ã̳ ̳q̳u̳y̳ê̳n̳ ̳g̳ó̳p̳ ̳t̳i̳ề̳n̳,̳ ̳g̳i̳ú̳p̳ ̳c̳h̳o̳ ̳3̳ ̳b̳ố̳ ̳c̳o̳n̳ ̳a̳n̳h̳ ̳N̳a̳m̳ ̳c̳ó̳ ̳n̳g̳ô̳i̳ ̳n̳h̳à̳ ̳k̳h̳a̳n̳g̳ ̳t̳r̳a̳n̳g̳ ̳h̳ơ̳n̳.̳ ̳

R̳i̳ê̳n̳g̳ ̳b̳é̳ ̳H̳u̳y̳,̳ ̳n̳h̳ờ̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳l̳ắ̳p̳ ̳c̳h̳â̳n̳ ̳g̳i̳ả̳ ̳v̳à̳ ̳t̳h̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳x̳u̳y̳ê̳n̳ ̳t̳ậ̳p̳ ̳l̳u̳y̳ệ̳n̳,̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳c̳ậ̳u̳ ̳b̳é̳ ̳đ̳ã̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳t̳ự̳ ̳đ̳i̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳.̳

̳B̳i̳ế̳t̳ ̳2̳ ̳c̳o̳n̳ ̳t̳h̳i̳ế̳u̳ ̳v̳ắ̳n̳g̳ ̳b̳à̳n̳ ̳t̳a̳y̳ ̳c̳h̳ă̳m̳ ̳s̳ó̳c̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳m̳ẹ̳,̳ ̳a̳n̳h̳ ̳N̳a̳m̳ ̳đ̳ã̳ ̳d̳à̳n̳h̳ ̳h̳ế̳t̳ ̳t̳ì̳n̳h̳ ̳y̳ê̳u̳ ̳t̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳c̳h̳o̳ ̳2̳ ̳đ̳ứ̳a̳ ̳c̳o̳n̳ ̳n̳h̳ỏ̳.

̳N̳h̳ờ̳ ̳v̳ậ̳y̳,̳ ̳g̳i̳a̳ ̳đ̳ì̳n̳h̳ ̳3̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳k̳h̳i̳ ̳n̳à̳o̳ ̳t̳h̳i̳ế̳u̳ ̳v̳ắ̳n̳g̳ ̳t̳i̳ế̳n̳g̳ ̳c̳ư̳ờ̳i̳ ̳t̳r̳ẻ̳ ̳t̳h̳ơ̳.̳

̳N̳h̳ờ̳ ̳c̳ó̳ ̳c̳h̳â̳n̳ ̳g̳i̳ả̳,̳ ̳c̳ậ̳u̳ ̳b̳é̳ ̳3̳ ̳t̳u̳ổ̳i̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳t̳ậ̳p̳ ̳đ̳i̳ ̳x̳e̳ ̳đ̳ạ̳p̳.̳.̳.̳

̳h̳a̳y̳ ̳c̳h̳ơ̳i̳ ̳đ̳á̳ ̳b̳ó̳n̳g̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳g̳á̳i̳.̳

̳N̳g̳a̳y̳ ̳k̳h̳i̳ ̳h̳ì̳n̳h̳ ̳ả̳n̳h̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳ ̳v̳ề̳ ̳b̳é̳ ̳H̳u̳y̳ ̳x̳u̳ấ̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳,̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳n̳h̳i̳ề̳u̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳đ̳ã̳ ̳đ̳ể̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳l̳ờ̳i̳ ̳h̳ỏ̳i̳ ̳t̳h̳ă̳m̳,̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳v̳i̳ê̳n̳.̳ ̳A̳i̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳h̳y̳ ̳v̳ọ̳n̳g̳ ̳b̳é̳ ̳H̳u̳y̳ ̳s̳ẽ̳ ̳l̳u̳ô̳n̳ ̳l̳u̳ô̳n̳ ̳n̳g̳o̳a̳n̳ ̳n̳g̳o̳ã̳n̳,̳ ̳k̳h̳ỏ̳e̳ ̳m̳ạ̳n̳h̳,̳ ̳l̳ớ̳n̳ ̳l̳ê̳n̳ ̳l̳à̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳ó̳ ̳í̳c̳h̳ ̳c̳h̳o̳ ̳x̳ã̳ ̳h̳ộ̳i̳ ̳đ̳ể̳ ̳a̳n̳ ̳ủ̳i̳ ̳v̳o̳n̳g̳ ̳l̳i̳n̳h̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳m̳ẹ̳ ̳đ̳ã̳ ̳m̳ấ̳t̳.

N̼ổ bình ga̼s mini, bố m̼ù̼ cả 2 mắt̼, ̼cụ̼t̼ cánh tay̼ ôm̼ c̼on tr̼ai̼ 5 tháng t̼uổi ̼đa̼u̼ đ̼ớn̼ cầu ̼cứ̼u̼ CĐ̼M

Trong ̼lúc ̼chuẩ̼n ̼bị ̼làm ̼cơm ̼t̼ấ̼t ̼ni̼ên thì bất ngờ,̼ ̼bình̼ ̼g̼a̼ ̼mi̼n̼i ̼p̼hát̼ ̼n̼ổ̼.̼ Sau̼ t̼iếng n̼ổ̼ ̼lớn ̼phát̼ r̼a,̼ lử̼a̼ bố̼c̼ ̼lên mặt,̼ lử̼a̼ c̼h̼á̼y̼ ngùn̼ ̼n̼g̼ụ̼t̼ ở bàn tay phải của anh Thiện.

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼0̼2̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼ ̼m̼i̼n̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ N̼ổ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼, ̼Đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ù̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n

N̼ổ bình ga̼s mini, bố m̼ù̼ cả 2 mắt̼, ̼cụ̼t̼ cánh tay̼ ôm̼ c̼on tr̼ai̼ 5 tháng t̼uổi ̼đa̼u̼ đ̼ớn̼ cầu ̼cứ̼u̼ CĐ̼M

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼8̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼6̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼ế̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼0̼2̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼ ̼m̼i̼n̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼g̼ù̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼ắ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼.̼ N̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼6̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼ù̼ ̼l̼ò̼a̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼T̼.̼T̼â̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼ế̼. ̼T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼à̼n̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ệ̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ế̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ò̼a̼.̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼ G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼̼̼t̼ ̼s̼ớ̼̼̼m̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼̼i̼ ̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼̼n̼ ̼h̼o̼̣̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼é̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼t̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ù̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼