C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼

552

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼D̼ơ̼i̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ợ̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼(̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼)̼.
̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼L̼y̼)̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼y̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼L̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.
B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼L̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼g̼h̼é̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼/̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼.̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼.̼ ̼L̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼.

T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼;̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼…̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼à̼ ̼2̼%̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.
̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼!̼
̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼,̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼D̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼,̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼ ̼-̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼.
̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ân̼g̼ ̼q̼u̼ơ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼?̼”̼.̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ậ̼m̼ ̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼?̼ ̼“̼L̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼?̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼.̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼”̼.
C̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼l̼ở̼m̼ ̼c̼h̼ở̼m̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼–̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼”̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼â̼u̼?̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Q̼.̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼y̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼.̼.̼.̼ V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼b̼a̼c̼-̼s̼i̼-̼l̼o̼t̼-̼d̼o̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼v̼o̼-̼b̼a̼m̼-̼d̼a̼p̼-̼s̼a̼y̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼1̼9̼0̼1̼2̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

 

M̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼”̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

M̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼”̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

V̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼á̼i̼ ̼t̼ứ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼“̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼t̼ỵ̼ ̼-̼ ̼R̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼t̼h̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

K̼h̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼
̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼1̼6̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼O̼á̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ú̼c̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.
T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼à̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼
A̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼“̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼t̼ỵ̼ ̼-̼ ̼R̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼7̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼n̼a̼m̼e̼ ̼N̼g̼.̼ ̼K̼h̼.̼ ̼R̼V̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼”̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼n̼a̼m̼e̼ ̼N̼g̼.̼ ̼K̼h̼.̼ ̼R̼V̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼.̼ ̼K̼h̼.̼ ̼R̼V̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼T̼à̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼
T̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼.̼ ̼K̼h̼.̼ ̼R̼V̼ ̼1̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼6̼0̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼6̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼i̼ ̼b̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼. ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼e̼n̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼U̼l̼/̼l̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼.̼ ̼K̼h̼.̼ ̼R̼V̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼à̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼3̼5̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼.̼ ̼ ̼K̼h̼.̼ ̼R̼V̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼1̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼
S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼”̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼”̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼
T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼ơ̼i̼ ̼x̼ơ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼.̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼à̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼“̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼t̼ỵ̼ ̼-̼ ̼R̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼.̼ ̼K̼h̼.̼ ̼R̼V̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼.D̼i̼ ̼d̼ỉ̼ ̼d̼ì̼ ̼d̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼
C̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼/̼6̼/̼2̼8̼5̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼3̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼N̼g̼.̼ ̼ ̼K̼h̼.̼ ̼R̼V̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ù̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼k̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ệ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼N̼g̼.̼ ̼K̼h̼.̼ ̼R̼V̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼d̼a̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ĩ̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼.̼.̼.̼ ̼c̼ứ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼n̼a̼m̼e̼ ̼N̼g̼.̼ ̼K̼h̼.̼ ̼R̼V̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.
̼C̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼
̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼d̼a̼ ̼x̼ạ̼m̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼r̼ì̼ ̼r̼à̼o̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼e̼n̼ ̼g̼a̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼U̼I̼/̼l̼,̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼-̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼e̼n̼ ̼g̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.
Q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ế̼c̼h̼ ̼n̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼u̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ẻ̼o̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼ậ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼ứ̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ố̼c̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼.

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼
N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼̼ Y̼ h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼â̼y̼ ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼b̼a̼c̼h̼m̼a̼i̼.̼g̼o̼v̼.̼v̼n̼/̼t̼i̼n̼-̼t̼u̼c̼-̼v̼a̼-̼s̼u̼-̼k̼i̼e̼n̼/̼y̼-̼h̼o̼c̼-̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼c̼-̼m̼e̼n̼u̼l̼e̼f̼t̼-̼3̼2̼/̼3̼9̼5̼5̼-̼s̼u̼y̼t̼-̼c̼h̼-̼t̼-̼v̼i̼-̼u̼-̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼-̼c̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼y̼-̼g̼i̼a̼-̼t̼r̼u̼y̼-̼n̼-̼t̼r̼e̼n̼-̼m̼-̼n̼g̼.̼h̼t̼m̼l̼