Chưa đầy 5 giờ đồng hồ: Bác bảo vệ 86 tuổi làʍ ʍấȶ xe đã được CĐM ủng hộ hơn 100 triệu đồng

551

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ị t̲r̲ộm̲ b̲ẻ k̲h̲óa̲ l̲ấy̲ m̲ất̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲áy̲ đời̲ m̲ới̲ c̲ủa̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲án̲, b̲ác̲ b̲ảo̲ v̲ệ 8̲6̲ t̲u̲ổi̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ m̲ạn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ q̲u̲ân̲ ủn̲g̲ h̲ộ g̲i̲úp̲ đỡ v̲à đã đền̲ t̲r̲ả x̲e̲.

C̲h̲i̲ều̲ n̲a̲y̲ (1̲5̲/3̲), v̲ụ t̲r̲ộm̲ x̲e̲ m̲áy̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ B̲i̲ên̲ H̲òa̲ – Đồn̲g̲ N̲a̲i̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲a̲ t̲r̲ực̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ b̲ác̲ b̲ảo̲ v̲ệ g̲i̲à đã g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ d̲ư l̲u̲ận̲. Đến̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đã c̲ó t̲h̲ể y̲ên̲ t̲âm̲ p̲h̲ần̲ n̲ào̲ k̲h̲i̲ b̲ác̲ đã n̲h̲ận̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ s̲ự g̲i̲úp̲ đỡ, s̲ố t̲i̲ền̲ c̲ác̲ m̲ạn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ q̲u̲ân̲ ủn̲g̲ h̲ộ đã l̲ên̲ t̲ới̲ h̲ơn̲ 1̲0̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ v̲à đủ để c̲ó t̲h̲ể m̲u̲a̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲ới̲ đền̲ t̲r̲ả c̲h̲o̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ q̲u̲án̲ ăn̲ n̲ơi̲ b̲ác̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲.

B̲ác̲ b̲ảo̲ v̲ệ 8̲6̲ t̲u̲ổi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲a̲ t̲r̲ực̲ k̲h̲i̲ v̲ụ t̲r̲ộm̲ x̲ảy̲ r̲a̲. (Ản̲h̲: T̲h̲a̲n̲h̲ N̲i̲ên̲)

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề v̲ụ t̲r̲ộm̲ được̲ đăn̲g̲ t̲ải̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, a̲i̲ c̲ũn̲g̲ t̲ỏ r̲a̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ảm̲ c̲h̲o̲ b̲ác̲ b̲ảo̲ v̲ệ g̲i̲à t̲r̲o̲n̲g̲ c̲a̲ t̲r̲ực̲ n̲ày̲. D̲o̲ l̲àm̲ m̲ất̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ n̲ên̲ b̲ác̲ B̲.T̲.G̲ c̲ó t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ p̲h̲ải̲ đền̲ t̲r̲ả l̲ại̲, n̲h̲ưn̲g̲ s̲ố t̲i̲ền̲ l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề n̲h̲ỏ k̲h̲i̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ c̲ó g̲i̲á t̲ận̲ 1̲6̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲. D̲ù đã được̲ p̲h̲ía̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ n̲ơi̲ b̲ác̲ G̲. l̲àm̲ h̲ỗ t̲r̲ợ m̲ột̲ n̲ửa̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲u̲ổi̲ c̲a̲o̲ s̲ức̲ y̲ếu̲, đồn̲g̲ l̲ươn̲g̲ ít̲ ỏi̲, h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ c̲h̲ẳn̲g̲ k̲h̲ấm̲ k̲h̲á g̲ì, s̲ố t̲i̲ền̲ 8̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ c̲òn̲ l̲ại̲ đối̲ v̲ới̲ b̲ác̲ v̲ẫn̲ l̲à m̲ột̲ g̲án̲h̲ n̲ặn̲g̲.

N̲g̲o̲ài̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ t̲r̲ên̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề b̲ác̲ b̲ảo̲ v̲ệ 8̲6̲ t̲u̲ổi̲ c̲ũn̲g̲ được̲ đăn̲g̲ t̲ải̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ b̲ày̲ t̲ỏ c̲ảm̲ x̲úc̲ m̲à b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲òn̲ t̲h̲ể h̲i̲ện̲ b̲ằn̲g̲ c̲ả h̲àn̲h̲ độn̲g̲ k̲h̲i̲ đã b̲ắt̲ đầu̲ t̲ìm̲ c̲ác̲h̲ l̲i̲ên̲ l̲ạc̲ v̲à n̲g̲ỏ ý m̲u̲ốn̲ g̲i̲úp̲ đỡ b̲ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ n̲ày̲.

M̲ới̲ đây̲ m̲ột̲ b̲ài̲ đăn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, b̲ác̲ G̲. đã được̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ m̲ạn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ q̲u̲ân̲ t̲ìm̲ đến̲ v̲à h̲ỗ t̲r̲ợ t̲i̲ền̲. Đến̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ s̲ố t̲i̲ền̲ m̲à b̲ác̲ n̲h̲ận̲ được̲ đã l̲ên̲ t̲ới̲ h̲ơn̲ 1̲0̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲. C̲ũn̲g̲ n̲h̲ờ s̲ố t̲i̲ền̲ n̲ày̲, b̲ác̲ đã c̲ó t̲h̲ể s̲ắm̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲ới̲ t̲r̲ả l̲ại̲ c̲h̲o̲ b̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ b̲ị l̲ấy̲ c̲ắp̲.

Bài đăng của người đứng ra nhận hỗ trợ giúp đỡ bác bảo vệ. (Ảnh chụp màn hình)

Chiếc xe mới đã được giao tận tay cho bạn nhân viên bị trộm mất xe, số tiền còn lại được gửi lại cho bác bảo vệ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Anh M.H – người đứng ra nhận hộ cho bác G. đã vô cùng vui mừng khi chưa đầy một ngày đã có thể kêu gọi quyên góp được số tiền lớn đến không tưởng như vậy. Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, cả vấn đề đền xe cho bạn nhân viên thì anh đã thông báo ngưng nhận hỗ trợ.

Trao tiền tận tay cho bác bảo vệ tại nơi làm việc. (Ảnh: FB M.H)

Không chỉ có đủ tiền để trả lại xe, bác G vẫn còn một khoản tiền khác để trang trải cuộc sống. (Ảnh: FB M.H)

Sau khi những hình ảnh mới nhất vừa được cập nhật này được chia sẻ rộng rãi, ai nấy đều tỏ ra vui mừng thay cho bác G. Trong lúc khó khăn hoạn nạn như thế này lại nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, không chỉ giúp bác giải quyết khó khăn trước mắt là đền lại chiếc xe mà còn cho bác thêm một khoản tiền để chi tiêu hàng ngày.

Đây quả thực là một câu chuyện đẹp và vô cùng ý nghĩa, bởi chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng người ấm áp hơn và có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp ở xung quanh ta. Hãy cùng YAN chia sẻ thông tin này tới mọi người ngay bây giờ nhé!

LÒNG TỐT VẪN LUÔN Ở XUNG QUANH CHÚNG TA 

Nhiều người cho rằng, khi cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại, con người cũng hối hả, tất bật hơn, khiến họ ít có những khoảng thời gian để “dừng lại” nhìn nhận cuộc sống,  hay sống với thái độ vô cảm.

Thế nhưng cũng vì việc xã hội phát triển như vậy, truyền thông, mạng xã hội lại càng làm tốt hơn vai trò của mình. Giờ đây, nó không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn là công cụ hữu ích, cập nhật thông in nhanh chóng, đặc biệt là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Có thể thấy, rất nhiều vụ việc đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng nhanh chóng từ mọi người. Tưởng chừng như ai cũng lạnh nhạt, xa cách nhưng lại không thiếu những tấm lòng cao đẹp, thiện lương sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù chỉ là những người xa lạ, chẳng hề quen biết.

Theo Yan