CHUYẾN ĐÒ CHỞ 30 HỌC SINH ĐI KHAI GIẢNG

773

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼C̼o̼n̼ ̼C̼u̼ô̼n̼g̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼1̼9̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼(̼1̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼4̼ ̼n̼a̼m̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼


̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼C̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼G̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼k̼m̼.̼

̼E̼m̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼)̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ò̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼L̼a̼i̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼.̼ ̼


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼/̼3̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ò̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ị̼t̼,̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ò̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ố̼n̼ ̼n̼h̼á̼o̼.̼ ̼Đ̼ò̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼m̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼v̼ơ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼(̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼a̼o̼)̼,̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼A̼ ̼-̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼o̼n̼ ̼C̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼1̼9̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼à̼y̼.̼


L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼
̼C̼h̼ủ̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ò̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼m̼á̼y̼ ̼1̼2̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼T̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼3̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼D̼u̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼3̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼


Đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼a̼ ̼R̼a̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼-̼4̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ò̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼ú̼p̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼4̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼-̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼.̼ ̼


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼B̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼C̼o̼n̼ ̼C̼u̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼n̼g̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ả̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼c̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼7̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼


T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼
̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼9̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ả̼ ̼(̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼C̼o̼n̼ ̼C̼u̼ô̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ò̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼B̼ồ̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼7̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ò̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼8̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ò̼ ̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼3̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼6̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼D̼u̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼r̼à̼ ̼p̼h̼á̼ ̼b̼o̼m̼ ̼m̼ì̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼ì̼m̼.


C̼ò̼n̼ ̼6̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼đ̼ò̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼C̼h̼ô̼m̼ ̼L̼ô̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼.̼ ̼S̼á̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ỗ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼

̼1̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ò̼ ̼c̼h̼ì̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ỏ̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼u̼x̼e̼m̼b̼o̼u̼r̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼h̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼u̼ ̼ú̼p̼ ̼l̼ê̼n̼”̼