CĐM b̲ức̲ x̲úc̲ 1̲ c̲ụ b̲à v̲é s̲ố b̲ị t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ c̲ứu̲ g̲i̲úp̲ m̲à c̲h̲ỉ đứn̲g̲ c̲h̲ụp̲ ản̲h̲

158

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼s̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼.á̼.u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼  x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

ba-lao-blogtamsu-11

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼V̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

ba-lao-blogtamsu-21

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

ba-lao-blogtamsu-31

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

ba-lao-5

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼