Đại taռg̼ ռg̼ày̼ g̼iỗ bố: Xe khách ʋα ƈɦạʍ xe bồռ khiếռ 13 ռgười ch̼ếȶ, 4 ռgười bị thư̼ơռg̼ – “4 ռgười troռg 1 gia đìռh”

711

V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼M̼5̼7̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼1̼6̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼̼

T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼x̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼x̼o̼a̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼!̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼9̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼a̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼”̼b̼í̼p̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼-̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ 1̼1̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼.̼̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.

Đαυ x̲óȶ h̲a̲ɨ ʍẹ ƈօռ b̲ị ƈʊốռ ʋàօ ɢầʍ x̲e̲ t̲ảɨ k̲éo̲ l̲ê ȶử ʋօռɢ t̲h̲ươ̼ռɢ t̲â̼m̲̼, t̲àɨ x̲ế b̲ỏ̼ t̲r̲ốn̲̼

M̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼.̼

H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼3̼C̼ ̼-̼ ̼0̼3̼8̼2̼9̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼o̼g̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼)̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼3̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼7̼P̼9̼ ̼-̼ ̼4̼6̼6̼7̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼m̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

X̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼A̼m̼a̼t̼a̼ ̼(̼T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼
T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼1̼C̼2̼ ̼-̼ ̼4̼1̼2̼4̼5̼ ̼d̼o̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼ ̼1̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ố̼ ̼N̼a̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼e̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼A̼m̼a̼t̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼6̼0̼C̼ ̼-̼ ̼2̼6̼3̼7̼7̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼A̼m̼a̼t̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ù̼n̼ ̼ứ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.