Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼.u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼.ố̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼:̼ ̼’̼C̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼.ắ̼c̼ ̼o̼á̼.n̼’̼

615

H̼ậ̼u̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ồ̼n̼ ̼ả̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼1̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ậ̼m̼ ̼P̼ồ̼ ̼(̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼i̼t̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼.̼

X̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼ ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼.̼.̼o̼v̼.̼i̼d̼.̼.̼-̼1̼.̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼”̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼u̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼’̼ầ̼m̼’̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼e̼n̼.̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼ậ̼m̼ ̼P̼ồ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼!̼.̼.̼.̼”̼.̼

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼o̼á̼n̼’̼:̼ ̼”̼.̼.̼.̼S̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼A̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼L̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼o̼á̼n̼!̼”̼.̼

Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼