Đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼.I̼.V̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼

626

S̼ự̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼ã̼.̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼,̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼“̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼ự̼”̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼“̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼à̼y̼ ̼g̼a̼n̼g̼”̼,̼ ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼,̼ ̼l̼â̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ẹ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼B̼é̼ ̼D̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼o̼ặ̼t̼ ̼ẹ̼o̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ấ̼y̼ ̼,̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼b̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ể̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼a̼i̼.̼ ̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼a̼l̼i̼d̼a̼c̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼p̼h̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼/̼3̼ ̼c̼h̼é̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ U̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼D̼u̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼X̼.̼T̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼D̼u̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼D̼u̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.
̼T̼r̼ố̼n̼ ̼n̼ã̼,̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼
̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼y̼ể̼u̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ă̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ đ̼ó̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼X̼.̼T̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ỡ̼ ̼d̼ở̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ử̼a̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ợ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼;̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼;̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼/̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼h̼a̼n̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼a̼c̼-̼m̼a̼u̼-̼g̼i̼e̼t̼-̼c̼o̼n̼-̼2̼0̼1̼4̼0̼9̼2̼8̼i̼1̼6̼0̼0̼5̼9̼3̼/̼

L̼ạ̼ ̼đ̼ờ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼u̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼

L̼ạ̼ ̼đ̼ờ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼u̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼

P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ạ̼:̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼

T̼ò̼a̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼V̼T̼H̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼
X̼i̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼
T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼6̼,̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼X̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼
H̼ì̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼
̼C̼h̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼
T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ả̼”̼ ̼-̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ C̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ư̼a̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼i̼a̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼o̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼…̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼ỡ̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼r̼ù̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼a̼!̼ ̼Đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼a̼!̼”̼.̼.̼.̼ ̼“̼V̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼ ̼N̼ó̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ỡ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼!̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼.̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼í̼t̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼V̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼à̼!̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.̼ N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼:̼ ̼“̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ã̼i̼”̼.̼
V̼K̼S̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼
P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.
T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼K̼h̼m̼e̼r̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ầ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼b̼è̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼…̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼:̼ ̼“̼D̼ạ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼”̼.̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼6̼0̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼0̼1̼/̼2̼0̼1̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼.
̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼”̼
P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼l̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ M̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼o̼m̼,̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼u̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼L̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼i̼a̼d̼i̼n̼h̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼c̼h̼a̼-̼m̼e̼-̼b̼i̼-̼h̼a̼i̼-̼c̼a̼i̼-̼n̼h̼a̼u̼-̼v̼i̼-̼x̼i̼n̼-̼t̼h̼a̼-̼c̼h̼o̼-̼b̼i̼-̼c̼a̼o̼-̼2̼0̼1̼7̼0̼1̼1̼2̼1̼0̼2̼1̼1̼7̼9̼2̼7̼.̼h̼t̼m̼