Đαʊ xóȶ bà cụ 87 ƚυổι вị vợ ƈhồng con traj в̼ạ̼o̼ hànɦ, nɦốt trong cɦuồng bò, kɦông cho mặƈ áo

588

Ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼8̼7̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼_̼n̼ ̼x̼_̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ạ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼в̼_̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼_̼n̼ɦ̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼(̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼t̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼)̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼V̼.̼T̼.̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼4̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼

̼S̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ạ̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼8̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼в̼_̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼_̼n̼ɦ̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼.̼

B̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼P̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼в̼_̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼_̼n̼ɦ̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ạ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼в̼_̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼_̼n̼ɦ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ạ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼(̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼(̼!̼?̼)̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ẩ̼m̼ ̼c̼ẩ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼é̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼.̼ ̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼x̼ử̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼.̼

̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼.̼

N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼(̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ằ̼n̼,̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼y̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ô̼n̼ ̼b̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼U̼B̼N̼D̼,̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼

“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼в̼_̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼_̼n̼ɦ̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.

Xem Thêm: Mẹ bỏ đi theo trai, 2 đứa tr̼ẻ̼ nhỏ ”b̼ỏ học̼” đi ”n̼hặt ve chai” ki̼ếm̼ ti̼ền chăm bố ”B̼ại Não̼”

B̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼. 2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼”̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼e̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼b̼í̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼r̼é̼t̼.̼̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼á̼o̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼L̼ộ̼c̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼i̼ ̼đ̼á̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼o̼ ̼q̼u̼ắ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼r̼é̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼

Bố liệt giường, mẹ bỏ đi, hai đứa trẻ bơ vơ trong đói rét

A̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼H̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ũ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼(̼8̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

Bố liệt giường, mẹ bỏ đi, hai đứa trẻ bơ vơ trong đói rét

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼A̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼̼M̼ọ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼í̼ ̼b̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼,̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼.̼̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ồ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼“̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼a̼!̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼a̼!̼”̼.̼

Bố liệt giường, mẹ bỏ đi, hai đứa trẻ bơ vơ trong đói rét

̼E̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼.̼D̼ù̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼o̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼̼Á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼o̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.“̼E̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Bố liệt giường, mẹ bỏ đi, hai đứa trẻ bơ vơ trong đói rét

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼E̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼E̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼i̼”̼.H̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼̼“̼M̼o̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼i̼ ̼đ̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Xem Thêm: Ăռ ռɦầm cá lẫn trứng có̼c, ba đứ̼α̼ tr̼ẻ n̼gh̼èo ng̼ộ đ̼ộ̼c ch̼ế̼t ̼đα̼u đ̼ớn̼:̼ ”Bọn ch̼áu đóɨ bụռ̼ɢ qu̼á”

B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼.̼ ̼N̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼ ̼c̼á̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼…̼

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼H̼.̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼

T̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼)̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼R̼a̼ ̼L̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼.̼

̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ó̼c̼.̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼(̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼…̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼B̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼ ̼(̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼à̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼t̼ó̼c̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼4̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼8̼0̼/̼6̼0̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼…̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ú̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼”̼,̼ ̼B̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼ằ̼m̼ ̼l̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼…̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ầ̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼D̼i̼g̼o̼x̼i̼n̼ ̼(̼l̼à̼m̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼(̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼:̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ó̼c̼)̼.̼ ̼B̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼B̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.