Đài truyền нὶпн VTV3 chính thức đưa tin:”KHẨN TRƯƠNG điều tra nguyên nɦâп 1 quân nɦâп тυ̛̉ vong

275

T̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲n̲ộ̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲1̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲,̲
̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲
   
̲C̲h̲â̲n̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲s̲ố̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲(̲2̲0̲0̲2̲)̲ ̲t̲.̲ử̲ ̲v̲.̲o̲.̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲

̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲f̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ ̲V̲T̲V̲3̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲:̲

̲“̲K̲H̲Ẩ̲N̲ ̲T̲R̲Ư̲Ơ̲N̲G̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲1̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲0̲2̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲Đ̲a̲ ̲H̲ộ̲i̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲h̲â̲u̲ ̲K̲h̲ê̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲.̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ễ̲,̲ ̲a̲n̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲n̲h̲à̲.̲Đ̲ê̲m̲ ̲2̲8̲/̲6̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲9̲/̲6̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲,̲ ̲H̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲ủ̲y̲,̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲B̲a̲n̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲h̲ỏ̲i̲,̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲.̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲2̲8̲/̲6̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

N̲g̲u̲ồ̲n̲:̲ ̲V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲p̲l̲u̲s̲/̲T̲T̲X̲V̲N̲.̲—̲—̲—̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲V̲T̲V̲3̲:̲-̲ ̲F̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲:̲ ̲h̲t̲t̲p̲s̲:̲/̲/̲f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲.̲c̲o̲m̲/̲g̲i̲a̲i̲t̲r̲i̲v̲t̲v̲3̲-̲ ̲B̲á̲o̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲V̲T̲V̲:̲ ̲h̲t̲t̲p̲s̲:̲/̲/̲v̲t̲v̲.̲v̲n̲-̲ ̲X̲e̲m̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲:̲ ̲h̲t̲t̲p̲s̲:̲/̲/̲v̲t̲v̲g̲o̲.̲v̲n̲/̲x̲e̲m̲-̲t̲r̲u̲c̲-̲t̲u̲y̲e̲n̲-̲k̲e̲n̲h̲-̲v̲t̲v̲3̲-̲3̲.̲h̲t̲m̲l̲”̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲i̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲â̲u̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲đ̲á̲n̲g̲…̲

  


̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ộ̲
̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲h̲i̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲â̲u̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲đ̲á̲n̲g̲…̲
̲N̲g̲u̲ồ̲n̲:̲ ̲F̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ ̲V̲T̲V̲3̲