Gɨáօ sư Ngô Bảo Châu “đề xuất” quy địռɦ F0 pɦảɨ cɦịu cɦi pɦí cácɦ ly cho F1 của họ

162

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼?̼ ̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼L̼i̼k̼e̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼E̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼F̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼H̼Ợ̼P̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼,̼1̼,̼2̼,̼3̼…̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼–̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼

̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼?̼

̼Ở̼ ̼V̼N̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼P̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼?̼ ̼–̼ ̼P̼a̼r̼i̼s̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼i̼ê̼n̼

̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.

̼C̼h̼ứ̼ ̼F̼0̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼–̼ ̼C̼h̼i̼ê̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼

̼+̼)̼ ̼G̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼.̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼.̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼K̼H̼Á̼C̼H̼ ̼Q̼U̼A̼N̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼;̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼Ù̼ ̼&̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼!̼

̼+̼)̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼T̼R̼Á̼C̼H̼ ̼N̼H̼I̼Ệ̼M̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Q̼U̼Y̼ ̼Đ̼Ị̼N̼H̼ ̼&̼ ̼C̼H̼Ế̼ ̼T̼À̼I̼ ̼k̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼s̼o ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼!̼ ̼–̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.

̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼-̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼F̼i̼e̼l̼d̼s̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼

Giám đốc Hacinco có phải trả chi phí cách ly cho các F1?

Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc xử lý hình sự, cần bắt buộc những trường hợp như giám đốc Hacinco làm lây dịch ra cộng đồng phải trả chi phí cho những F1 phải đi cách ly

Giám đốc Hacinco có phải trả chi phí cách ly cho các F1?Đề xuất Giám đốc Hacinco phải chi trả chi phí cho những người phải đi cách ly (F1)

Trước việc khai báo y tế không trung thực, không hạn chế tiếp xúc dù có biểu hiện đau họng của vợ chồng giám đốc Hacinco sau khi đi du lịch Đà Nẵng về khiến cộng đồng bức xúc.

Nhận định về chùm ca bệnh liên quan đến 2 vợ chồng giám đốc này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội – Hoàng Đức Hạnh cho biết “rất phức tạp”. Vì 2 người này có lịch trình di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là đã tham gia nhiều cuộc họp có đông người tham dự, nên số lượng F1, F2 và người liên quan rất lớn.

Điều tra ban đầu tính đến chiều 13/5 có khoảng 157 F1 liên quan đến 2 vợ chồng Giám đốc Hacinco buộc phải đi cách ly tập trung. Đến sáng nay (14/5) đã có 4 trường hợp F1 dương tính và chuyển thành F0.

Ông Hạnh đánh giá đây là nguy cơ rất lớn lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng. Vì vậy 48 giờ tới là thời gian quyết định trong việc truy vết, khoanh vùng xử lý dịch thì mới kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Trước những hành động thiếu ý thức của vị giám đốc Hacinco này, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an vào cuộc, nhiều luật sư cũng cho rằng có đủ các yếu tố cấu thành để có thể khởi tố vụ án đối với vợ chồng vị Giám đốc Hacinco này.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc xử lý hình sự cần bắt buộc những trường hợp như giám đốc Hacinco làm lây dịch ra cộng đồng phải trả chi phí cho những người phải đi cách ly (F1).

Trên Facebook cá nhân, Giáo sư Ngô Bảo Châu đề xuất “Nên chăng đưa ra quy định mới là các bác F0 chịu chi phí cách ly cho F1 của họ?”. Ngay sau đó, ý kiến này nhận được hai luồng ý kiến khác nhau: đồng tình và phản đối.

Luồng ý kiến đồng tình thì cho rằng đây là cách làm cần được luật hoá nhằm hạn chế những hành vi thiếu chuẩn mực, lơ là chủ quan trong công tác bảo vệ bản thân, cũng như làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Bởi chỉ một chút lơ là, chủ quan giống như trường hợp ông giám đốc Hacinco khiến cả Thành phố “náo loạn” lúc nửa đêm.

Hành động vô ý thức của vị giám đốc này đã khiến hàng trăm người phải đi cách ly tới 21 ngày, hàng ngàn người ảnh hưởng, rất nhiều cán bộ y tế ở các quận huyện phải gồng mình truy vết, khoanh vùng…

“Với những người tiền nhiều nhưng nghèo ý thức như này thì nên đánh vào kinh tế”, Nguyễn Loan chia sẻ. Cô cho rằng từng bị rơi vào cảnh phong toả ở đợt dịch trước nên thấy mệt mỏi như thế nào.  Vừa lo sợ mình có mắc Covid-19 hay không lại buộc phải nghỉ ở nhà. Thiệt hại đủ đường mà nếu mọi người đều cùng chung tay chống dịch sẽ hạn chế đi phần nào.

Tuy nhiên, bên cạnh luồng ý kiến đồng thuận cũng có ý kiến cho rằng F0 mà phải bỏ tiền đến bù cho công cuộc chống dịch, cụ thể ở đây là những F1 phải đi cách ly tập trung thì cũng cần phải xem xét.

“Chỉ nên áp dụng cho những trường hợp không chịu chấp hành quy định (cố tình làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng, chủ quan không tuân thủ biện pháp phòng dịch để dịch lây ra cộng đồng, không khai báo, thậm chí có hành vi vượt biên trái phép)… còn với những trường hợp vô tình biết mình là F0 mà cũng bắt họ phải chi trả e rằng sẽ có người… phải bán nhà để nộp phạt”, Đỗ Trung Quân cho hay.

Trao đổi nội dung này với phóng viên Infonet, Luật sư Nguyễn Yến (Cty Luật TNHH Everest) cho rằng, hiện tại không có bất cứ quy định nào về việc bắt buộc các ca F0 phải chi trả chi phí cách ly cho F1 khi mình là nguồn lây.

“Về cơ bản đề xuất yêu cầu người F0 phải chi trả chi phí cách ly cho các F1 do tiếp xúc với mình là không có căn cứ.

Với những trường hợp cố ý làm lây lan dịch ra cộng đồng thì áp dụng mức phạt dựa trên căn cứ được quy định tại Điều 240, Bộ Luật hình sự, phụ thuộc vào hậu quả gây ra.

Ngoài ra theo khoản 4 điều 240, Bộ Luật hình sự cũng quy định rõ: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”, Luật sư Nguyễn Yến nhấn mạnh.

Vụ vỡ kênh 4.300 tỷ tại Thanh Hóa: Chủ đầu tư không nhớ rõ nhà thầu nào thi công

Công trình được đầu tư hàng ngàn tỷ, tưới tiêu cho hơn 30.000 ha diện tích đất nông nghiệp nhưng khi xảy ra sự cố vỡ kênh, đại diện chủ đầu tư, đồng thời là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành dự áɴ lại không nhớ rõ đơn vị nào thi công.

Hiện trường vụ vỡ Kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã đoạn qua xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc. Ảnh: TĐ

Như Congluan.vn đã thông tin, vào 9h45p ngày 27/12, trong quá trình vận hành kênh Chính, thuộc hệ thống kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã tại vị trí K5+200m, đoạn qua thôn Minh Lải, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc bị vỡ khiến việc tưới tiêu cho hơn 30.000 ha diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị gián đoạn.

UBND xã Phùng Minh cho biết, kênh vỡ đã vùi lấp 3,57 ha đất lúa và 0,48 ha ao; không có тнıệt нạı về người.

Theo quan s.á.t của PV tại hiện trường vụ vỡ kênh Bắc vào chiều 28/12, lớp bê tông trên mặt kênh, đáy kênh và bờ kè khá mỏng.

Tổng mức đầu tư của công trình hơn 4 nghìn tỉ đồng, nhưng lớp bê tông phần đáy của mặt kênh và bờ kè khá mỏng. Ảnh: TĐ

Nhà thầu nào thi công?

Ngay bên cạnh đoạn kênh bị vỡ, chủ đầu tư dự áɴ là Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 có dựng một b.i.a đá cỡ lớn thông tin về hệ thống kênh chính. Theo đó chủ dự áɴ là Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3, đơn vị thiết kế là Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam. Công trình khởi công tháng 9/2014, hoàn thành tháng 12/2016. Tuy nhiên, không có thông tin về nhà thầu thi công công trình.

Ông Trần Văn Tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 (chủ đầu tư) cho biết, ông không nhớ rõ công trình vừa bị vỡ do nhà thầu nào thi công vì thời gian quá lâu, từ năm 2013. Dự kiến trong vòng từ 7 đến 10 ngày sẽ khắc phục xong sự cố vỡ kênh.

Về nguyên nhân xảy ra sự cố vỡ Kênh Bắc, vị Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 cho biết đã báo cáo cấp có thẩm quyền để x.á.c định rõ nguyên nhân. “Cái đó thi công phải đảm bảo.

Dùng lâu quá rồi, dùng 7 năm bị như thế, k.i.n.h h.o.à.n.g giá như thế nào mình cũng không nói theo quản điểm cá nhân của mình được. Mới xảy ra hôm qua vẫn chưa biết được nguyên nhân, phải có cơ quan chuyên môn k.i.n.h h.o.à.n.g giá”, ông Tỉnh nói.

Bia đá khắc tên chủ dự áɴ, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế nhưng …thiếu đơn vị thi công. Ảnh: TĐ

Ông Lê Văn Thủy, Tổng Giám đốc Công ty THHH MTV Sông Chu cho hay, trước đây hệ thống Kênh Bắc do Công ty Sông Chu quản lý. Từ tháng 2/2019 chuyển giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Kênh này phục vụ nước sản xuất cho các huyện Thường Xuân, Yên Định, Ngọc Lặc… Tuy nhiên, ông Thủy cũng không biết đơn vị thi công công trình này. “Về chất lượng thiết kế, thi công như thế nào, Ban đầu tư xây dựng ủy ban nắm hết”, ông Thủy thông tin thêm.

Sáng 29/12, trao đổi nhanh với PV Báo NB&CL qua điện thoại, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đang trên đường vào kiểm tra vụ vỡ kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã trên địa bàn xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc. Bản thân ông Giang cũng đang đến hiện trường phối hợp với đoàn công tác của bộ và các ngành liên quan kiểm tra sự việc.

Dự kiến trong thời gian từ 7-10 ngày sẽ khắc phục xong sự cố vỡ kênh? Ảnh: TĐ

Đoạn kênh bị vỡ dài 100m hay 20m?

Báo cáo về sự cố vỡ kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã trên địa bàn xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, công văn của 3 đơn vị là UBND xã Phùng Minh, UBND huyện Ngọc Lặc và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa không có sự thống nhất. Chiều dài đoạn kênh bị vỡ chênh lệch nhau giữa các báo cáo lên tới …80 m.

Cụ thể: Ngày 27/12, UBND xã Phùng Minh báo cáo UBND huyện Ngọc Lặc đoạn kênh bị vỡ có chiều dài khoảng 100m. Nhưng khi UBND huyện Ngọc Lặc gửi Công văn đến Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3, đoạn kênh bị vỡ chỉ còn…khoảng 50m. Một ngày sau, ngày 28/12, Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT gửi đến chủ đầu tư và UBND huyện Ngọc Lặc thì đoạn kênh bị vỡ chỉ có …khoảng 20m.

Để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông và chuẩn bị gieo cấy vụ Chiêm Xuân năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đề nghị cơ Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 3 khẩn trương triển khai các phương áɴ x,ử lý, khắc phục sự cố phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân;

rà soát các vị trí xung yếu trên tuyến để có giải pha’p vận hành, khai thác đảm bảo an toàn cho công trình;

đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp тнıệt нạı, có phương áɴ hỗ trợ cho nhân dân sớm phục hồi sản xuất.

Nguồn: https://congluan.vn/vu-vo-kenh-bac-tai-thanh-hoa-chu-dau-tu-khong-nho-ro-nha-thau-nao-thi-cong-post111269.html