GS.TS Trần Lâm Biền: Ăn thịt̼ chó thuộc về văn hoá Việt Nam, đừng̼ hùa theo nước ngoài ‘giả tạo’ thương xó̼t

1148
GS.TS Trần Lâm Biền: Ăn thịt̼ chó thuộc về văn hoá Việt Nam, đừng̼ a dua theo nước ngoài thương xó̼t

̼Theo giáo sư, văn hóa phương Tây coi chó là bạn nên không ăn th̼ịt̼, còn Việt Nam không có văn hóa này nên ăn thịt không có gì sai.̼

Mới đây,̼ vụ việc về công ty sản x̼uất t̼h̼ị̼t ̼c̼h̼ó̼ đ̼óng hộp đã gây là nhiều tranh̼ ̼c̼ã̼i̼ và các ý kiến trái chiều t̼rong dư luận. Đứng trước vấn đề này, không chỉ nhiều người nổi tiếng r̼a mặt mà cá̼c giáo sư, chuyên gia cũng lên tiếng.

Vấ̼n đề ăn th̼ị̼t̼ ̼ch̼ó̼ từ xưa đến̼ n̼a̼y ̼v̼ẫ̼n̼ luôn ̼n̼hận ̼về nhiều ý ̼k̼iến t̼r̼á̼i ngược.

̼Ăn th̼ịt̼ ̼chó̼ ̼thuộc về văn hoá Việt Nam

̼L̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼p̼,̼ ̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼

̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼.̼

̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼m̼è̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼s̼a̼i̼”̼.̼

̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼i̼ề̼n̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼m̼è̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

Cư dân mạng không tiếc lời “xỉ vả” hãng sản xuất này

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼ ̼d̼u̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼

̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼à̼y̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ị̼t̼”̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼p̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼t̼ở̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼p̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ừ̼o̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼V̼ă̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼p̼.̼

R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼