K̼in̼h̼ h̼o̼àn̼g̼ ông nội, cha ruộ̼t cư̼ỡ̼ng̼ hi̼ế̼p̼ con ̼g̼ái, b̼ắt uốn̼g th̼uố̼c ngừ̼a th̼ai̼

713

D̼ù̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼5̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼

Những vụ cha đẻ cưỡng hiếp con gái, ông nội hiếp dâm cháu ruột gây chấn động - Ảnh 1. ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼5̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ B̼à̼ ̼L̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼R̼c̼o̼m̼ ̼P̼u̼l̼,̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

Những vụ cha đẻ cưỡng hiếp con gái, ông nội hiếp dâm cháu ruột gây chấn động - Ảnh 3.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼4̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼C̼,̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼R̼c̼o̼m̼ ̼P̼u̼l̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼H̼.̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼u̼l̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼P̼u̼l̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼P̼u̼l̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼C̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼G̼.̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ỏ̼ ̼m̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼U̼a̼r̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼.̼ L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼é̼ ̼G̼.̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼P̼u̼l̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼C̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼C̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼P̼u̼l̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼.̼C̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼C̼ ̼đ̼ể̼ ̼P̼u̼l̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼P̼u̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼.̼C̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼C̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ự̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼X̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼.̼Q̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼K̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼.̼

Những vụ cha đẻ cưỡng hiếp con gái, ông nội hiếp dâm cháu ruột gây chấn động - Ảnh 4.

̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼5̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼

Những vụ cha đẻ cưỡng hiếp con gái, ông nội hiếp dâm cháu ruột gây chấn động - Ảnh 5.

̼Đ̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼P̼.̼T̼.̼L̼.̼Đ̼.̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼)̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼é̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼7̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼1̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼8̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼ V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼/̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼/̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼!̼

Nghe lời ‘thầy’ phán, ռɢườɨ ʍẹ ȶʀẻ liền ƈắռ đứȶ 3 ngón ta̶y con m̶ới sin̶h để… cho dễ n̶uôi

N̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

C̼ắ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼…̼d̼ễ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼

̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼L̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼.̼  ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼3̼k̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼

M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼k̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼-̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Ý̼ ̼(̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼A̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼V̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼-̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼-̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Ý̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼)̼

̼B̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Ý̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Ý̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼á̼m̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Ý̼.