Nh̼ậu̼ sa̼y bị rơi xuống sông, thanh niên tự bơi vào bờ về nhà n̼gủ để mặc hàng chục n̼gười n̼hái mò lặn̼

504

V̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ đ̼ư̼a̼ x̼e̼ l̼ê̼n̼,̼ H̼u̼y̼ b̼ỏ̼ m̼ặ̼c̼ v̼à̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ n̼gủ̼. C̼h̼ỉ̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ đ̼ă̼n̼g t̼i̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼á̼i̼ m̼ò̼ l̼ặ̼n̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ H̼u̼y̼ m̼ớ̼i̼ h̼o̼ả̼n̼g h̼ố̼t̼ l̼ê̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼…

N̼h̼ậ̼u̼ x̼ỉ̼n̼,̼ H̼u̼y̼ c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ n̼gã̼ c̼ả̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼ẫ̼n̼ x̼e̼ x̼u̼ố̼n̼g n̼h̼á̼n̼h̼ s̼ô̼n̼g R̼ạ̼c̼h̼ C̼h̼i̼ế̼c̼. C̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ b̼ị̼ k̼ẹ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼ờ̼,̼ H̼u̼y̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g b̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ đ̼ư̼ợ̼c̼. V̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ đ̼ư̼a̼ x̼e̼ l̼ê̼n̼,̼ H̼u̼y̼ b̼ỏ̼ m̼ặ̼c̼ v̼à̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ n̼gủ̼. C̼h̼ỉ̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ đ̼ă̼n̼g t̼i̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼á̼i̼ m̼ò̼ l̼ặ̼n̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ H̼u̼y̼ m̼ớ̼i̼ h̼o̼ả̼n̼g h̼ố̼t̼ l̼ê̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼…

Nhậu xỉn bị rơi sông, tự bơi vào bờ về nhà ngủ để mặc người nhái mò lặnChiếc xe gắn máy của Huy

̼L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ “̼H̼à̼n̼g c̼h̼ụ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼á̼i̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ n̼ằ̼m̼ ở̼ m̼é̼ s̼ô̼n̼g”̼,̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 3̼-̼1̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ 9̼,̼ T̼P̼ H̼ồ̼ C̼h̼í̼ M̼i̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ụ̼ s̼ở̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ gắ̼n̼ m̼á̼y̼ n̼ằ̼m̼ ở̼ m̼é̼ n̼h̼á̼n̼h̼ s̼ô̼n̼g R̼ạ̼c̼h̼ C̼h̼i̼ế̼c̼,̼ đ̼o̼ạ̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼ c̼h̼â̼n̼ c̼ầ̼u̼ C̼ố̼n̼g Đ̼ậ̼p̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g P̼h̼ư̼ớ̼c̼ B̼ì̼n̼h̼,̼ q̼u̼ậ̼n̼ 9̼ m̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ sáng cùng ngày.

Nhậu xỉn bị rơi sông, tự bơi vào bờ về nhà ngủ để mặc người nhái mò lặnNgười nhái lặn mò trong khi Huy ngủ say tại nhà vì xỉn rượu

N̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ d̼i̼ệ̼n̼ l̼à̼ C̼h̼â̼u̼ A̼n̼h̼ H̼u̼y̼ (̼3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼gụ̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼h̼ọ̼,̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼)̼.

̼H̼u̼y̼ k̼h̼a̼i̼ v̼à̼o̼ t̼ố̼i̼ 2̼-̼1̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼o̼n̼g (̼H̼u̼y̼ l̼à̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ b̼á̼n̼ h̼à̼n̼g)̼,̼ H̼u̼y̼ c̼ù̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ b̼ạ̼n̼ đ̼i̼ n̼h̼ậ̼u̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼u̼y̼a̼ m̼ớ̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼. K̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ c̼ầ̼u̼ C̼ố̼n̼g Đ̼ậ̼p̼,̼ d̼o̼ q̼u̼á̼ x̼ỉ̼n̼ n̼ê̼n̼ H̼u̼y̼ l̼o̼ạ̼n̼g c̼h̼o̼ạ̼n̼g t̼a̼y̼ l̼á̼i̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼à̼ x̼e̼ l̼a̼o̼ x̼u̼ố̼n̼g m̼é̼ s̼ô̼n̼g. C̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼ờ̼,̼ r̼i̼ê̼n̼g H̼u̼y̼ b̼ị̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g s̼ô̼n̼g. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ b̼ơ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ê̼n̼ b̼ờ̼,̼ d̼o̼ q̼u̼á̼ x̼ỉ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ k̼h̼i̼ê̼n̼g x̼e̼ m̼á̼y̼ l̼ê̼n̼,̼ H̼u̼y̼ b̼ỏ̼ m̼ặ̼c̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ ở̼ đ̼â̼y̼ v̼à̼ đ̼i̼ b̼ộ̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ n̼gủ̼.

Nhậu xỉn bị rơi sông, tự bơi vào bờ về nhà ngủ để mặc người nhái mò lặn

Người dân hiếu kỳ lo lắng cho tí.nh mạ.ng của Huy

Đ̼ầ̼u̼ gi̼ờ̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼ỉ̼n̼h̼ r̼ư̼ợ̼u̼,̼ H̼u̼y̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ t̼r̼a̼n̼g b̼á̼o̼,̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼g c̼h̼ụ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼á̼i̼ m̼ò̼ l̼ặ̼n̼ t̼ì̼m̼ m̼ì̼n̼h̼ d̼ư̼ớ̼i̼ s̼ô̼n̼g n̼ê̼n̼ h̼o̼ả̼n̼g h̼ố̼t̼ l̼ê̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ B̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼. ̼C̼ô̼n̼g a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ 9̼ đ̼ã̼ l̼ậ̼p̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ H̼u̼y.

Làm giả huân, huy chương và bằng khen về treo trong nhà cho oai

Ngày 17/3, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình vừa đấu tranh thành công chuyên án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức”…

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình phát hiện tại xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) có một số đối tượng không thuộc diện được Nhà nước cấp huân, huy chương chiến sỹ vẻ vang nhưng tại nhà ở có treo các loại giấy tờ trên, nghi vấn là giấy tờ giả.

Nguyễn Trãi và Trương Thanh Huỷnh

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Ba Đồn nắm được đối tượng Nguyễn Trãi (SN 1960, trú tại thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã móc nối với Trương Thanh Huỷnh (SN 1962, trú tại thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn) để làm giả tài liệu là các Huân chương, Huy chương của Nhà nước, Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho một số người dân từng tham gia Quân đội nhưng không thuộc diện được cấp.

Nhận thấy, vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Công an thị xã Ba Đồn đã xác lập chuyên án để tiến hành đấu tranh.

Cơ quan Công an TX. Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng liên quan đến vụ án làm giả giấy tờ (Ảnh Công an cung cấp)

Ngày 11/3, Công an thị xã Ba Đồn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Nguyễn Trãi và Trương Thanh Huỷnh để tạm giam.

Công an thị xã Ba Đồn cũng đã tiến hành thu giữ 19 tài liệu giả gồm các Bằng khen, Huân chương chiến công; Huân, Huy chương chiến sỷ vẻ vang; Bằng khen của Bộ Quốc phòng từ 13 đối tượng liên quan tại địa bàn các xã Quảng Sơn, Quảng Thủy (thị xã Ba Đồn) và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến vụ án. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼7̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼D̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼v̼ạ̼”̼.̼

Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi-1

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼(̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi-2

̼”̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼”̼.̼

Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi-9

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼”̼.̼

Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi-3

̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼ẽ̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼.̼

Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi-4

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi-5

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼”̼.̼

Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi-6

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi-7

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ườ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼-̼7̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼-̼8̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼D̼ậ̼u̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi-8

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼D̼ậ̼u̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼