N̼ó̼n̼g̼:̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼D̼.̼Í̼n̼h̼ ̼P̼h̼ố̼.̼T̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼Ă̼n̼ ̼C̼h̼ặ̼.̼N̼ ̼T̼i̼ề̼.̼N̼ ̼T̼.̼Ừ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼.̼N̼ ̼Đ̼ể̼ ̼X̼â̼y̼ ̼N̼h̼à̼ ̼V̼à̼ ̼1̼ ̼M̼à̼n̼ ̼K̼ị̼.̼C̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼H̼ả̼o̼.̼

331

T̼H̼U̼Ỷ̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼ ̼Ơ̼I̼!̼ ̼N̼Ế̼U̼ ̼T̼H̼Ự̼C̼ ̼S̼Ự̼ ̼B̼Ạ̼N̼ ̼Đ̼Ã̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼3̼9̼,̼3̼ ̼T̼Ỷ̼ ̼N̼À̼Y̼ ̼S̼A̼N̼G̼ ̼M̼Ộ̼T̼ ̼T̼À̼I̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼K̼H̼Á̼C̼ ̼T̼H̼Ì̼ ̼T̼H̼Ự̼C̼ ̼S̼Ự̼ ̼B̼Ạ̼N̼ ̼Q̼U̼Á̼ ̼Đ̼Á̼N̼G̼ ̼S̼Ợ̼!̼ ̼C̼Ầ̼N̼ ̼C̼Á̼C̼ ̼B̼Ạ̼N̼ ̼L̼À̼M̼ ̼N̼G̼Â̼N̼ ̼H̼À̼N̼G̼ ̼V̼À̼O̼ ̼X̼Á̼C̼ ̼M̼I̼N̼H̼ ̼G̼I̼Ù̼M̼ ̼M̼Ì̼N̼H̼:̼
̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼j̼o̼i̼n̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼A̼i̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼a̼ ̼
̼C̼h̼à̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼è̼!̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼o̼m̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼“̼V̼Ạ̼C̼H̼ ̼T̼R̼Ầ̼N̼ ̼C̼H̼Ê̼N̼H̼ ̼L̼Ệ̼C̼H̼ ̼G̼I̼Ữ̼A̼ ̼C̼H̼I̼ ̼V̼À̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼S̼Ố̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼H̼Ơ̼N̼ ̼4̼2̼ ̼T̼Ỷ̼”̼ ̼0̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼o̼m̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼
̼V̼À̼O̼ ̼V̼I̼Ệ̼C̼!̼
̼B̼ả̼n̼ ̼X̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼T̼H̼Ủ̼Y̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼!̼
̼B̼ả̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼C̼Ó̼ ̼Đ̼Ó̼N̼G̼ ̼D̼Ấ̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼(̼S̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼!̼

 

Không có mô tả ảnh.

̼T̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼.̼
̼N̼H̼Ư̼N̼G̼:̼
̼C̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼!̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼
̼C̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼X̼A̼N̼H̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼:̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼I̼D̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼(̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼C̼C̼C̼D̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼H̼Ủ̼Y̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼.̼

 

Không có mô tả ảnh.

̼C̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼:̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼I̼D̼ ̼C̼C̼C̼D̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼H̼Ủ̼Y̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼“̼T̼R̼Ầ̼N̼ ̼T̼H̼Ị̼ ̼T̼H̼Ủ̼Y̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼”̼
̼S̼O̼ ̼S̼Á̼N̼H̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼K̼H̼Á̼C̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼V̼À̼N̼G̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼Ó̼ ̼V̼Ẻ̼ ̼N̼H̼Ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼V̼À̼N̼G̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼.̼
̼M̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼Q̼U̼A̼N̼ ̼S̼Á̼T̼ ̼K̼Ĩ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼T̼Ô̼I̼ ̼Đ̼Ã̼ ̼K̼H̼O̼A̼N̼H̼ ̼M̼À̼U̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼!̼
̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼é̼!̼ ̼
̼N̼Ế̼U̼ ̼Đ̼Ú̼N̼G̼ ̼N̼H̼Ữ̼N̼G̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼L̼À̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼C̼H̼Ứ̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼P̼H̼Ả̼I̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼ ̼T̼H̼Ì̼:̼
̼1̼.̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼ ̼T̼Ỷ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼Đ̼ể̼ ̼0̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼Ợ̼T̼ ̼2̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼é̼!̼

 

Không có mô tả ảnh.

 

̼O̼k̼e̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼C̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼3̼ ̼T̼Ỷ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼(̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼g̼á̼p̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼A̼l̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼B̼Ì̼N̼H̼ ̼T̼H̼Ư̼Ờ̼N̼G̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼)̼.̼
̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼!̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ú̼p̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼“̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼e̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼…̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼!̼

 

Không có mô tả ảnh.

 

̼R̼ồ̼i̼,̼ ̼S̼o̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼4̼ ̼T̼Ỷ̼!̼
̼Ò̼A̼!̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼0̼3̼ ̼T̼Ỷ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼0̼1̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼m̼à̼.̼
̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼ạ̼?̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼?̼
̼2̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼0̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼0̼5̼/̼1̼1̼ ̼(̼0̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼6̼/̼1̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼0̼5̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼.̼
̼3̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼,̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼0̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼0̼5̼/̼1̼1̼ ̼(̼0̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼6̼/̼1̼1̼ ̼l̼à̼:̼ ̼3̼9̼.̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼9̼ ̼T̼Ỷ̼)̼.̼

 

Có thể là ảnh chế về 2 người và văn bản cho biết 'Thủy Tiên 27 thg 10, 2020. 2 đứa đã ra đến Miền Trung, chia team đi rút tiền, team còn lại lọc danh sách người dân, mới vài chục nghìn dân vài xã mà đã hoa mắt chóng mặt Nay có anh bảo vệ áo trắng theo cầm hộ vali tiền yên tâm hẫn Anh chị đăng hình đếm tiền ở Hà Tĩnh nhưng hôm 27/10, ngân hàng chỉ xác nhận là "CHUYẾN KHOẢN", không rút tiền mặt thì đếm cái gì? Ảnh này chụp ở đâu?'

 

̼4̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼4̼2̼ ̼T̼Ỷ̼…̼(̼b̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼A̼h̼i̼h̼i̼)̼
̼5̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼:̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼9̼ ̼T̼Ỷ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ậ̼p̼ ̼m̼ờ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼c̼ỡ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼G̼I̼Ậ̼T̼ ̼M̼Ì̼N̼H̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼H̼Ơ̼N̼ ̼3̼9̼ ̼T̼Ỷ̼ ̼T̼H̼Ậ̼T̼!̼
̼6̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼X̼A̼N̼H̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼9̼9̼%̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼M̼À̼U̼ ̼V̼À̼N̼G̼ ̼n̼h̼é̼!̼
̼7̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼V̼À̼N̼G̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼V̼À̼N̼G̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼
̼8̼.̼ ̼C̼Ó̼ ̼N̼G̼H̼Ĩ̼A̼ ̼L̼À̼:̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼C̼Ó̼ ̼T̼Ê̼N̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼N̼H̼Ậ̼N̼.̼
̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼K̼H̼Á̼C̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼G̼H̼I̼ ̼R̼Õ̼ ̼T̼Ê̼N̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼G̼Ử̼I̼,̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼N̼H̼Ậ̼N̼.̼

 

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '16/10/2020 5078.27526 18,001.100 164898 CHUYEN TIEN MI TTU TRAN THI 161000880990 LUONG 16/10/2020 20.62 TIEN CCCD RUT ΓΙΕΝ TRU THIEN TRAN THI THUE THI Hai 17/10/2020 ngày giao dịch nhưng nội dung Ta suy luận Vietcombank 5071.70809 khoản cùng 19/10/2020 25.6 500,000.000 TRAN THI 0181003469746 THI DAU 19/10/2020 8.3 19/10/2020 TIEN 8,5 140.020.900 NGUOI DAN THUY TIEN CHUYEN KHOAN TRA 200.027.500 NGUOI DAN THUY TIEN CHUYEN KHOAN TRA 20/10/2020 5071.68032 XE 21/10/2020 CHO 5.003.850 TIEN TOI 040034489159 PHAN THI KIM NGAN SAI GON THƯƠNG (SACOMBANK) 12.47 300.041.250 TRA LAI UNG Ho NHAM CHUYEN KHOANTRAN THI THUY TIEN Trang 2/4'

̼9̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼C̼Ó̼ ̼T̼Ê̼N̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼N̼H̼Ậ̼N̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼
̼1̼0̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼o̼:̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼.̼
̼1̼1̼.̼ ̼N̼H̼Ư̼N̼G̼:̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼h̼é̼:̼
̼C̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼M̼À̼U̼ ̼V̼À̼N̼G̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼í̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ẻ̼ ̼(̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼0̼3̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼T̼H̼Ủ̼Y̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼T̼R̼Ả̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼D̼Â̼N̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼í̼)̼.̼
C̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼í̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ẵ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼!̼ ̼

Có thể là hình ảnh về văn bản

1̼2̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼M̼À̼U̼ ̼V̼À̼N̼G̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼í̼?̼

1̼3̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼

̼G̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼V̼À̼N̼G̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼í̼!̼
G̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼H̼Í̼N̼H̼ ̼C̼H̼Ị̼,̼ ̼H̼O̼Ặ̼C̼ ̼A̼I̼ ̼Đ̼Ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼N̼Ế̼U̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼C̼H̼O̼ ̼C̼H̼Í̼N̼H̼ ̼C̼H̼Ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼A̼I̼ ̼Đ̼Ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼G̼Â̼N̼ ̼H̼À̼N̼G̼:̼ ̼P̼H̼Í̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼N̼H̼Ậ̼N̼ ̼T̼R̼Ả̼!̼
̼1̼4̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼Đ̼Ề̼U̼ ̼L̼À̼ ̼S̼Ố̼ ̼C̼H̼Ẵ̼N̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼,̼ ̼V̼À̼ ̼H̼O̼À̼N̼ ̼T̼O̼À̼N̼ ̼G̼I̼Ố̼N̼G̼ ̼V̼Ớ̼I̼ ̼C̼Á̼C̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼T̼H̼Ậ̼T̼.̼ ̼

Có thể là hình ảnh về văn bản

̼M̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼ĩ̼:̼ ̼C̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼X̼A̼N̼H̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ẵ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼
̼V̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼!̼

Đ̼Ể̼ ̼T̼Ấ̼T̼ ̼C̼Ả̼ ̼M̼Ọ̼I̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼K̼H̼I̼ ̼N̼H̼Ì̼N̼ ̼V̼À̼O̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼C̼H̼Ị̼,̼ ̼Đ̼Ề̼U̼ ̼B̼Ị̼ ̼Đ̼Á̼N̼H̼ ̼L̼Ừ̼A̼ ̼R̼Ằ̼N̼G̼ ̼Đ̼Ó̼ ̼L̼À̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼ ̼G̼I̼Ố̼N̼G̼ ̼C̼Á̼C̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼M̼À̼U̼ ̼X̼A̼N̼H̼ ̼K̼H̼Á̼C̼.
̼N̼H̼Ư̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ự̼C̼ ̼C̼H̼Ấ̼T̼,̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼L̼À̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼.
̼1̼5̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼0̼2̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼:

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'UBND TÌNH HÀ TÌNH SỞI LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH HỌI CỘNG HOA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc Hà Tình, ngày tháng năm 2020 Số tài khoản của Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh là ngân hàng Agribank Nhé! đến tài khoản số‘ 3700.2010.02597 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tĩnh, tên tài khoản: Văn phòng Sở Lao đáng Thương binh và Xã hội Hà Tình. ĐÓC LAOĐONG THƯƠNGBINH AT Nguyễn Nguyễ»…nTriLạc Trí Lạc'

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼?
̼N̼ế̼u̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼o̼k̼!
̼N̼ế̼u̼ ̼S̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼?̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼0̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼1̼9̼/̼1̼0̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼0̼1̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼?
̼H̼a̼i̼ ̼l̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼0̼2̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼0̼1̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?
̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼á̼o̼?

 

̼1̼6̼.̼ ̼T̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼u̼y̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼t̼h̼ì̼:̼ ̼T̼H̼Ủ̼Y̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼0̼6̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼ ̼C̼H̼U̼Y̼Ể̼N̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼C̼H̼O̼ ̼M̼Ộ̼T̼ ̼T̼À̼I̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼ ̼K̼H̼Á̼C̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼0̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼0̼5̼/̼1̼1̼ ̼(̼0̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼6̼/̼1̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼:̼
̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼+̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼+̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼+̼ ̼7̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼+̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼+̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼=̼ ̼3̼9̼.̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼(̼3̼9̼ ̼T̼Ỷ̼ ̼3̼0̼0̼ ̼T̼R̼I̼Ệ̼U̼ ̼Đ̼Ồ̼N̼G̼)̼
̼1̼7̼.̼ ̼T̼H̼Ủ̼Y̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼a̼i̼?̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼T̼R̼Ầ̼N̼ ̼T̼H̼Ị̼ ̼T̼H̼Ủ̼Y̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼ ̼h̼a̼y̼ ̼L̼Ê̼ ̼C̼Ô̼N̼G̼ ̼V̼I̼N̼H̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼
̼1̼8̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼

 

̼T̼H̼Ì̼ ̼H̼Ế̼T̼ ̼D̼Ị̼C̼H̼,̼ ̼B̼Ạ̼N̼ ̼N̼H̼Ớ̼ ̼S̼A̼O̼ ̼K̼Ê̼ ̼C̼Ả̼ ̼C̼Á̼I̼ ̼T̼À̼I̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼T̼H̼Ứ̼ ̼H̼A̼I̼ ̼Ấ̼Y̼ ̼R̼A̼ ̼N̼H̼A̼.̼ ̼A̼H̼I̼H̼I̼.̼ ̼T̼Ô̼I̼ ̼H̼Ó̼N̼G̼!̼
̼C̼H̼Ắ̼C̼ ̼C̼Ó̼ ̼B̼Ạ̼N̼ ̼S̼Ẽ̼ ̼B̼Ả̼O̼:̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼ ̼T̼Ỷ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼!̼
̼T̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼Đ̼T̼B̼-̼X̼H̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼G̼Â̼N̼ ̼H̼À̼N̼G̼ ̼N̼Ô̼N̼G̼ ̼N̼G̼H̼I̼Ệ̼P̼ ̼V̼À̼ ̼P̼H̼Á̼T̼ ̼T̼R̼I̼Ể̼N̼ ̼N̼Ô̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ô̼N̼ ̼A̼R̼G̼R̼I̼B̼A̼N̼K̼ ̼N̼H̼É̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼ ̼đ̼â̼u̼!̼ ̼
̼N̼Ê̼N̼ ̼C̼H̼Ắ̼C̼ ̼C̼H̼Ắ̼N̼ ̼C̼H̼Ị̼ ̼Đ̼Ã̼ ̼T̼R̼A̼O̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼ ̼C̼H̼O̼ ̼S̼Ở̼ ̼L̼Đ̼T̼B̼-̼X̼H̼ ̼T̼Ỉ̼N̼H̼ ̼H̼À̼ ̼T̼Ĩ̼N̼H̼ ̼N̼H̼É̼,̼ ̼M̼À̼ ̼T̼R̼A̼O̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼ ̼T̼H̼Ì̼ ̼P̼H̼Ả̼I̼ ̼L̼Ú̼C̼ ̼Đ̼A̼N̼G̼ ̼C̼Ó̼ ̼M̼Ặ̼T̼ ̼Ở̼ ̼H̼À̼ ̼T̼Ĩ̼N̼H̼ ̼N̼H̼É̼!̼

 

Không có mô tả.

̼V̼ì̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼0̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼T̼ỷ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼é̼!̼
̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼é̼!̼ ̼V̼à̼:̼ ̼S̼A̼O̼ ̼K̼Ê̼ ̼T̼À̼I̼ ̼K̼H̼O̼Ả̼N̼ ̼K̼H̼Á̼C̼ ̼Đ̼Ó̼ ̼R̼A̼ ̼C̼H̼O̼ ̼T̼Ô̼I̼ ̼N̼H̼É̼ ̼T̼H̼U̼Ỷ̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼.

 

Không có mô tả.

̼C̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:

 

H̼ì̼n̼h̼ ̼1̼,̼ ̼2̼,̼ ̼3̼,̼4̼:̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ớ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼.̼
̼H̼ì̼n̼h̼ ̼5̼:̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼0̼1̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼4̼ ̼T̼ỷ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼0̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼r̼a̼!̼
̼H̼ì̼n̼h̼ ̼6̼:̼ ̼S̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼V̼À̼N̼G̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼.̼
H̼ì̼n̼h̼ ̼7̼:̼ ̼S̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼2̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼C̼Ù̼N̼G̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼I̼E̼T̼C̼O̼M̼B̼A̼N̼K̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼V̼À̼N̼G̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼í̼!

H̼ì̼n̼h̼ ̼8̼:̼ ̼S̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼0̼2̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼X̼A̼N̼H̼ ̼l̼à̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼M̼À̼U̼ ̼Đ̼Ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẵ̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼R̼Ú̼T̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼M̼Ặ̼T̼!

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼9̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼Đ̼T̼B̼-̼X̼H̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼G̼Â̼N̼ ̼H̼À̼N̼G̼ ̼N̼Ô̼N̼G̼ ̼N̼G̼H̼I̼Ệ̼P̼ ̼V̼À̼ ̼P̼H̼Á̼T̼ ̼T̼R̼I̼Ể̼N̼ ̼N̼Ô̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ô̼N̼ ̼A̼R̼G̼R̼I̼B̼A̼N̼K̼
̼P̼/̼S̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼!̼

̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼à̼ ̼n̼h̼a̼!̼
̼C̼ò̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼2̼ ̼T̼Ỷ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼!̼
̼L̼Ễ̼ ̼Q̼U̼Ố̼C̼ ̼K̼H̼Á̼N̼H̼ ̼V̼U̼I̼ ̼V̼Ẻ̼,̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼Q̼U̼Ạ̼U̼ ̼N̼H̼A̼ ̼B̼Ạ̼N̼ ̼T̼H̼Ủ̼Y̼ ̼T̼I̼Ê̼N̼!̼ ̼A̼h̼i̼h̼i̼!̼
̼C̼r̼e̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼/̼ ̼L̼ũ̼ ̼h̼ậ̼u̼