Nhân chứng kể lại khoảnh khắc lửa nuốt trọn 8 mạng người :”Trời! 3 đứa nhỏ nó ôm nhau, nó ngạt rồi không qua khỏi”

2206

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ó̼.

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼T̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼)̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼.̼T̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼)̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼l̼à̼:̼ ̼L̼.̼K̼.̼T̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼.̼N̼.̼T̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼;̼ ̼H̼.̼Đ̼.̼N̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼)̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼Đ̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼6̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼n̼u̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼”̼.̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼”̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼

G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼K̼.̼T̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼“̼đ̼ù̼n̼g̼…̼”̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ù̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼:̼ ̼”̼H̼ẻ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼“̼đ̼è̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼s̼á̼n̼g̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ế̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼X̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼s̼á̼p̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ầ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼7̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼

Vụ cháy khiến 8 người không qua khỏi và hủy hoại toàn bộ tài sản phía trong

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ầ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼,̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ầ̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼

Các vật dụng đều bị ngọn lửa lớn thiêu rụi hoàn toàn

̼V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼.̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼K̼.̼T̼.̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ổ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼m̼ù̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼.̼”̼

Phía góc nhà, mọi người phát hiện nhiều thùng phi, có thể đây là vật dụng làm đèn cầy

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

Mất con vì cứu 3 nữ sinh đuối nước, bố mẹ anh hùng Nhã vẫn bị chỉ trích: “Giả nghèo giả khổ”

Sau khi bà nội bị tai nạn gãy chân không thể tự đi lại được, cách đây khoảng 5 năm, bố Nhã (62 tuổi) cũng bị tai biến nặng. Di chứng của cơn tai biến khiến ông bị liệt nửa người, hiện đang hưởng trợ cấp xã hội.

Chiều 30.4, Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Huế) cùng nhóm bạn đến bãi tắm ở H.Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) tắm. Tại đây, phát hiện 3 bạn nữ trong nhóm bị sóng cuốn xa bờ, đuối nước, nên Nhã bơi ra ứng cứu. Sau khi đưa được các bạn vào nơi an toàn thì Nhã kiệt sức và bị sóng cuốn trôi. Nhận được tin con trai mất, bố mẹ Nhã đau đớn khôn xiết.

Nhã có 8 anh em và là con thứ 6 trong gia đình. Cách đây ít năm, một em trai của Nhã bị đuối nước, tử vong. Một người anh trai của Nhã bị câm điếc, làm nghề thợ hồ để kiếm sống. Gia đình còn 4 người con chưa lập gia đình, trong đó có 2 người còn đi học.

Xót xa gia cảnh nam sinh tử vong sau khi cứu 3 bạn đuối nước thoát chết - ảnh 1

Nam sinh cứu bạn Nguyễn Văn Nhã

“Gia đình thực sự rất khó khăn, nhiều năm liền là hộ nghèo. Cuộc sống của cả nhà chỉ nhìn vào mấy sào ruộng và người mẹ đã gần 60 tuổi. Chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, chia sẻ với gia đình Nhã”, Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên nói.

Một người hàng xóm của Nhã bày tỏ: “Nhã sống hiền lành và rất chăm chỉ. Gia đình khó khăn nhưng Nhã rất ham học. Khi nhận được tin, chúng tôi rất bất ngờ và đau lòng!”.

Xót xa gia cảnh nam sinh tử vong sau khi cứu 3 bạn đuối nước thoát chết | Giới trẻ | Thanh Niên

Vòng hoa gửi đến viếng Nhã

Sự ra đi đột ngột của em trai khiến anh Nguyễn Thành Nhu, anh trai Nhã, bàng hoàng. Anh Nhu chia sẻ, Nhã tính tình hiền lành, chịu khó và siêng năng nhất nhà.

“Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, nó ra trường. Cách đây mấy ngày, nó gọi điện cho em hỏi xin một ít tiền để trang trải việc học, thế mà…”, anh Nhu nghẹn ngào.

Xót xa gia cảnh nam sinh tử vong sau khi cứu 3 bạn đuối nước thoát chết - ảnh 2

Bố Nhã khóc nghẹn bên quan tài con

Cảnh nghèo khó khăn lại đông con, bố mẹ Nhã vẫn động viên các con đi học, kiếm chữ, có nghề để thoát khổ, vất vả mấy bố mẹ cũng lo. Không lo bố Nhã bị tai biến nên mất sức lao động, anh em Nhã đều lên thành phố đi làm, kiếm tiền nuôi em đi học.

Nhiều người nghe câu chuyện của gia đình Nhã vô cùng thương cảm, cảm phục sự hiếu học, cố gắng của anh hùng Nhã.

Vậy nhưng miệng đời cay đắng, đâu đó vẫn có nhiều kẻ ghen ăn tức ở. Khi nghe gia đình Nhã được quyên góp giúp đỡ, họ rèm pha khó chịu: “Chắc gì đã nghèo đến nỗi đói ăn, nhịn mặc, làm quá lên vậy nhận tiền quyên góp”.

Đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã - Báo Sài Gòn Giải Phóng

Khi còn sống, Nguyễn Văn Nhã (thứ 2 từ phải qua) rất chăm chỉ, sống biết chia sẻ với mọi người

Dù chưa biết sự việc ra sao, cách đánh giá phiến diện 1 chiều của người này nhận rất nhiều chỉ trích. Gia đình Nhã, hơn ai hết là bố mẹ cậu ấy đang vô cùng đau đớn, bao công nuôi dưỡng có con là niềm hy vọng duy nhất vậy mà nỡ lòng nào đánh giá hai người già như vậy. Hiện người này đã xóa bình luận.