Lời kh̼ai của cụ ôn̼g̼ 90 tuổi hi̼ế̼p̼ dâ̼m̼ bé̼ g̼á̼i ”̼bại nã̼o” đế̼n có c̼on: Tôi t̼hấy nó̼ ng̼ố̼ nghĩ còn̼ ”zin” nên tôi làm liều̼

413

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

Ti̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼5̼-̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼M̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

Điều tra vụ án bé gái bại não bị cưỡng hiếp đến có con 1

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼.̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼7̼-̼2̼0̼1̼6̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼é̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼8̼-̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

Điều tra bé gái bại não bị cưỡng hiếp có con | An ninh trật tự | PLO̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼
N̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼8̼-̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼M̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Khởi tố gã hàng xóm đồi bại hiếp dâm cô gái bại não đến mang thai nhiều lần

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼M̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼D̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼
̼D̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼

Khởi tố đối tượng hiếp dâm người phụ nữ bại não mang thai nhiều lần

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼V̼K̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼o̼w̼n̼)̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼N̼D̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼M̼ ̼“̼C̼h̼ậ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ừ̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼”̼.̼

Điều tra bé gái bại não bị cưỡng hiếp có con | An ninh trật tự | PLO

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

Co̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼.r̼.ó̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼é̼p̼ ̼đ̼.á̼.n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼’x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼r̼à̼’

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼C̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼i̼à̼ ̼p̼h̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼è̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼Ô̼i̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼!̼!̼!̼ ̼G̼i̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼!̼!̼!̼!̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼è̼.̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼i̼k̼e̼ ̼(̼t̼h̼í̼c̼h̼)̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼è̼”̼.̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼p̼h̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼è̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼”̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼o̼ ̼l̼a̼o̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼è̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼z̼ã̼y̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼õ̼n̼g̼ ̼,̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼i̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼è̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼è̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼0̼k̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

Xót lòng cảnh con trói cha ở gốc cây: Chữ hiếu đâu rồi?

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼.̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼.̼B̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Q̼u̼y̼e̼t̼ ̼H̼a̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼:̼ ̼”̼k̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼c̼h̼è̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼?̼?̼?̼?̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼u̼i̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼?̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼?̼?̼”̼.̼

̼H̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼Đ̼ạ̼p̼x̼í̼c̼h̼l̼ô̼ ̼M̼u̼a̼n̼o̼u̼v̼o̼ ̼C̼h̼ở̼b̼ồ̼d̼ạ̼o̼p̼h̼ố̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼t̼ô̼i̼ ̼k̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼g̼j̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼.̼.̼.̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼.̼.̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ó̼.̼.̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼f̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼”̼.̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

Dân mạng bức xúc trước hình ảnh con trói bố dưới gốc cây

̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼”̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼o̼ ̼l̼a̼o̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼è̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼z̼ã̼y̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼d̼õ̼n̼g̼ ̼,̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼i̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼è̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼è̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼0̼k̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼.̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼i̼.̼