Rợռ ռɢườɨ bé ɢáɨ 12 tʊổɨ bị ʍẹ ᴛạᴛ Ӽăռɢ “ᴛɦɨêʊ sốռɢ” vì báռ khôռɢ ɦếᴛ vé số

250

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼L̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼%̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼d̼o̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼.̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼.̼ok 2

C̼h̼ị̼ ̼V̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼

IMG 4394 1

Bà Nguyễn Thị Duy, cô ruột cháu Linh.

me dot con 1440579579

Bé Linh đang được điều trị cách ly tại khoa Phỏng Bệnh viện Nhi Đồng 1 – Ảnh: Thùy Dương

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼L̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼

”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼.̼

a 1C̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼. H̼i̼ệ̼n̼ ̼ch̼ị̼ ̼V̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

0c6eb072f2321b6c4223̼C̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

B̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼V̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼V̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼”̼V̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

coruot 1440581279

Bà Nguyễn Thị Duy, cô ruột cháu Linh kể lại sự việc

page 68̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼.̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

N̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

T̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

me dot con 3 1440583764

Căn nhà nơi xảy ra sự việc – Ảnh: Thiện Trí

PV Tuổi Trẻ đã tìm đến căn nhà của bà Vy, nơi xảy ra sự việc và biết được nhiều người dân nơi đây đã chung tay góp tiền hỗ trợ cho bé Linh.

Căn nhà bà Vy đang ở là nhà tình thương nằm trong một con hẻm cách Quốc lộ 1 khoảng 50m ở khu phố Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, nhiều người dân đã tập trung về đây khi chúng tôi đến xa’c minh sự việc.

Bà Huỳnh Thị Tư buôn bán ở chợ Hải Ninh (huyện Bắc Bình) cho biết bà và các tiểu thương trong chợ đã cùng nhau góp mỗi người một ít.

Đến chiều cùng ngày đã góp được gần 2 triệu đồng để lo cho bé Linh chữa bệnh.

Xem thêm: M̼ẹ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼.̼ô̼ ̼l̼.̼ệ̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼h̼ã̼.̼m̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼p̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼à̼o̼ ̼B̼á̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9)̼.̼

1 15

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼R̼í̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼à̼o̼ ̼B̼á̼y̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼R̼í̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼à̼o̼ ̼B̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼à̼o̼ ̼B̼á̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

X̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼A̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼

“̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼à̼o̼ ̼B̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼

T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼là̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼
3094e86bd53871db9f347c7b17b076de

B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼

Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼2̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼é̼t̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ăm̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼á̼i̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼
2 12

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

“̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼à̼o̼ ̼B̼á̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

1t 6

̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼

K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼
C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼–̼ ̼P̼V̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼.

C̼h̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

3 8

̼C̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼…̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

Tô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼.̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼G̼i̼à̼n̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

hip dam

H̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

Tr̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

4 5

̼Q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼“̼V̼ì̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼…̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼à̼”̼.̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼…̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼l̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

5 6

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

“̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼…̼

T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼

C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼á̼…̼!̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼