Rạng sáng 20/8 : thêm kỷ lục 10.654 ca nhιễm mới , ca тυ̛̉ vong vượt trội , PTT Vũ Đức ᵭam nhức ᵭầᴜ với số ca nhιễm mới

436

T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼-̼3̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼g̼ó̼i̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼P̼o̼s̼t̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼B̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼/̼8̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼3̼8̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼.̼6̼5̼4̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼1̼2̼.̼6̼1̼1̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼.̼1̼5̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼3̼8̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼(̼3̼0̼7̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼4̼5̼)̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼1̼7̼)̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼(̼3̼)̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼)̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼/̼8̼ ̼l̼à̼ ̼7̼.̼1̼5̼0̼ ̼c̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼2̼,̼3̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼0̼.̼6̼5̼4̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼:̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼(̼4̼.̼4̼2̼5̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼.̼2̼5̼5̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼6̼5̼7̼)̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼5̼4̼5̼)̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼4̼7̼8̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼(̼1̼8̼5̼)̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼(̼1̼6̼4̼)̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼1̼5̼1̼)̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼(̼1̼3̼4̼)̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼0̼2̼)̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼7̼0̼)̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼6̼0̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼5̼3̼)̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼5̼1̼)̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼4̼5̼)̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼4̼4̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼4̼3̼)̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼(̼2̼6̼)̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼2̼4̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼2̼4̼)̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼7̼)̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼(̼1̼6̼)̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼(̼9̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼8̼ ̼)̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼7̼)̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼7̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼7̼)̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼6̼)̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼(̼6̼)̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼4̼)̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼4̼)̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼4̼)̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼(̼2̼)̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼1̼)̼,̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼1̼)̼.̼Đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼4̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼)̼:̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼3̼0̼8̼.̼5̼5̼9̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼8̼.̼5̼3̼4̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼5̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼(̼1̼6̼4̼.̼5̼4̼2̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼5̼5̼.̼6̼0̼1̼)̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼1̼6̼.̼5̼5̼2̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼1̼5̼.̼6̼0̼2̼)̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼5̼.̼8̼0̼2̼)̼.̼

T͢P͢ ͢H͢C͢M͢ ͢b͢ỗ͢n͢g͢ ͢d͢ư͢n͢g͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢2͢.͢8͢0͢0͢ ͢F͢0͢ ͢c͢ù͢n͢g͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢l͢ú͢c͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢ỉ͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢v͢ò͢n͢g͢ ͢1͢ ͢n͢g͢à͢y͢

Nh͢i͢ề͢u͢ ͢q͢u͢ậ͢n͢,͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢g͢h͢i͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢t͢ỷ͢ ͢l͢ệ͢ ͢F͢0͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢ở͢ ͢m͢ứ͢c͢ ͢9͢0͢-͢1͢0͢0͢%͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢t͢ổ͢n͢g͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢͢T͢h͢e͢o͢ ͢c͢ậ͢p͢ ͢n͢h͢ậ͢t͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢C͢ổ͢n͢g͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢i͢n͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢,͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢1͢8͢/͢8͢,͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢g͢h͢i͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢t͢ổ͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢3͢.͢6͢9͢4͢ ͢c͢a͢ ͢m͢ắ͢c͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢.͢ ͢S͢ố͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢F͢0͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢l͢à͢ ͢2͢.͢8͢4͢8͢ ͢c͢a͢,͢ ͢c͢h͢i͢ế͢m͢ ͢t͢ỷ͢ ͢l͢ệ͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢7͢7͢%͢.͢͢͢qu͢ậ͢n͢ ͢1͢ ͢g͢h͢i͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢2͢9͢0͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢S͢A͢R͢S͢-͢C͢o͢V͢-͢2͢.͢ ͢T͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢2͢6͢5͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢q͢u͢a͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢t͢ầ͢m͢ ͢s͢o͢á͢t͢ ͢ở͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢v͢à͢ ͢s͢à͢n͢g͢ ͢l͢ọ͢c͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢b͢ệ͢n͢h͢ ͢v͢i͢ệ͢n͢,͢ ͢c͢h͢i͢ế͢m͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢9͢0͢%͢ ͢t͢ổ͢n͢g͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢t͢o͢à͢n͢ ͢q͢u͢ậ͢n͢.͢ ͢Đ͢â͢y͢ ͢l͢à͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢b͢à͢n͢ ͢c͢ó͢ ͢s͢ố͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢F͢0͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢1͢8͢/͢8͢ ͢c͢a͢o͢ ͢n͢h͢ấ͢t͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢.͢͢͢Q͢u͢ậ͢n͢ ͢B͢ì͢n͢h͢ ͢T͢â͢n͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢3͢1͢9͢ ͢c͢a͢ ͢m͢ắ͢c͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢.͢ ͢T͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢2͢5͢5͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢q͢u͢a͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢t͢ầ͢m͢ ͢s͢o͢á͢t͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢v͢à͢ ͢s͢à͢n͢g͢ ͢l͢ọ͢c͢ ͢ở͢ ͢b͢ệ͢n͢h͢ ͢v͢i͢ệ͢n͢,͢ ͢c͢h͢i͢ế͢m͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢8͢0͢%͢ ͢t͢ổ͢n͢g͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢y͢.͢ ͢T͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢1͢7͢/͢8͢,͢ ͢B͢ì͢n͢h͢ ͢T͢â͢n͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢g͢h͢i͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢t͢h͢ê͢m͢ ͢1͢8͢1͢ ͢c͢a͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢,͢ ͢s͢ố͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢F͢0͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢i͢ế͢m͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢9͢6͢%͢ ͢(͢1͢7͢4͢ ͢c͢a͢)͢.͢͢Đ͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢p͢h͢ố͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢v͢à͢o͢ ͢t͢r͢ư͢a͢ ͢1͢8͢/͢8͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢h͢ữ͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢g͢i͢ã͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢x͢ã͢ ͢h͢ộ͢i͢ ͢t͢h͢e͢o͢ ͢C͢h͢ỉ͢ ͢t͢h͢ị͢ ͢1͢6͢.͢ ͢Ả͢n͢h͢:͢ ͢D͢u͢y͢ ͢A͢n͢h͢.͢
͢Q͢u͢ậ͢n͢ ͢1͢0͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢ổ͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢2͢2͢7͢ ͢c͢a͢,͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ó͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢9͢7͢%͢ ͢l͢à͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢(͢2͢2͢0͢ ͢c͢a͢)͢.͢ ͢Đ͢ị͢a͢ ͢b͢à͢n͢ ͢n͢à͢y͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢ổ͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢8͢.͢0͢7͢6͢ ͢c͢a͢ ͢m͢ắ͢c͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ợ͢t͢ ͢b͢ù͢n͢g͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢l͢ầ͢n͢ ͢4͢ ͢v͢à͢ ͢l͢à͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢g͢h͢i͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢ổ͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢b͢ù͢n͢g͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢n͢h͢ấ͢t͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢.͢͢ ͢T͢r͢o͢n͢g͢ ͢2͢4͢ ͢g͢i͢ờ͢,͢ ͢t͢o͢à͢n͢ ͢q͢u͢ậ͢n͢ ͢T͢â͢n͢ ͢B͢ì͢n͢h͢ ͢c͢ũ͢n͢g͢ ͢g͢h͢i͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢t͢h͢ê͢m͢ ͢2͢1͢2͢ ͢c͢a͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢,͢ ͢s͢ố͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢F͢0͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢i͢ế͢m͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢9͢9͢%͢ ͢(͢2͢1͢0͢ ͢c͢a͢)͢.͢͢ ͢Q͢u͢ậ͢n͢ ͢5͢ ͢g͢h͢i͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢s͢ố͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢m͢ắ͢c͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢l͢à͢ ͢1͢4͢8͢ ͢c͢a͢,͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ó͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢h͢i͢ế͢m͢ ͢t͢ỷ͢ ͢l͢ệ͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢9͢8͢%͢ ͢(͢1͢4͢5͢)͢.͢͢ ͢Đ͢ặ͢c͢ ͢b͢i͢ệ͢t͢,͢ ͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢N͢h͢à͢ ͢B͢è͢ ͢c͢ó͢ ͢s͢ố͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢k͢h͢á͢ ͢í͢t͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢1͢0͢0͢%͢ ͢c͢a͢ ͢m͢ắ͢c͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢g͢h͢i͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢1͢8͢/͢8͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢g͢h͢i͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢(͢1͢7͢/͢1͢7͢)͢.͢͢. ͢V͢ề͢ ͢t͢ì͢n͢h͢ ͢t͢r͢ạ͢n͢g͢ ͢s͢ố͢ ͢F͢0͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢t͢i͢ế͢p͢ ͢t͢ụ͢c͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢n͢h͢a͢n͢h͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢h͢ữ͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢đ͢â͢y͢,͢ ͢S͢ở͢ ͢Y͢ ͢t͢ế͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢l͢ý͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢n͢à͢y͢ ͢n͢ằ͢m͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢k͢ế͢ ͢h͢o͢ạ͢c͢h͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢t͢h͢à͢n͢h͢ ͢p͢h͢ố͢.͢C͢ụ͢ ͢t͢h͢ể͢,͢ ͢t͢h͢e͢o͢ ͢K͢ế͢ ͢h͢o͢ạ͢c͢h͢ ͢s͢ố͢ ͢2͢7͢1͢5͢/͢K͢H͢-͢B͢C͢Đ͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢1͢5͢/͢8͢/͢2͢0͢2͢1͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢B͢a͢n͢ ͢C͢h͢ỉ͢ ͢đ͢ạ͢o͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢,͢ ͢c͢h͢ố͢n͢g͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢v͢ề͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢c͢á͢c͢ ͢b͢i͢ệ͢n͢ ͢p͢h͢á͢p͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢b͢á͢c͢h͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢,͢ ͢c͢h͢ố͢n͢g͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢b͢ệ͢n͢h͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢,͢ ͢m͢ụ͢c͢ ͢t͢i͢ê͢u͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢t͢â͢m͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢đ͢i͢ể͢m͢ ͢n͢h͢ằ͢m͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢k͢ị͢p͢ ͢t͢h͢ờ͢i͢ ͢F͢0͢ ͢đ͢ể͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢t͢r͢ị͢,͢ ͢t͢h͢u͢ ͢h͢ẹ͢p͢ ͢“͢v͢ù͢n͢g͢ ͢đ͢ỏ͢”͢,͢ ͢“͢v͢ù͢n͢g͢ ͢c͢a͢m͢”͢,͢ ͢“͢v͢ù͢n͢g͢ ͢v͢à͢n͢g͢”͢ ͢v͢à͢ ͢m͢ở͢ ͢r͢ộ͢n͢g͢ ͢“͢v͢ù͢n͢g͢ ͢x͢a͢n͢h͢”͢ ͢t͢r͢ê͢n͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢b͢à͢n͢.͢
͢T͢h͢e͢o͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢t͢ừ͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢1͢5͢/͢8͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢2͢2͢/͢8͢ ͢l͢à͢ ͢g͢i͢a͢i͢ ͢đ͢o͢ạ͢n͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢p͢h͢ó͢n͢g͢ ͢v͢ù͢n͢g͢ ͢s͢ạ͢c͢h͢ ͢v͢à͢ ͢đ͢á͢n͢h͢ ͢g͢i͢á͢ ͢n͢g͢u͢y͢ ͢c͢ơ͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢c͢á͢c͢ ͢v͢ù͢n͢g͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢ỷ͢ ͢l͢ệ͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢c͢a͢o͢.͢ ͢N͢g͢à͢n͢h͢ ͢y͢ ͢t͢ế͢ ͢d͢ự͢ ͢b͢á͢o͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢F͢0͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢h͢ể͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢n͢h͢ẹ͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢g͢i͢a͢i͢ ͢đ͢o͢ạ͢n͢ ͢n͢à͢y͢ ͢d͢o͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢c͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢t͢á͢c͢ ͢l͢ấ͢y͢ ͢m͢ẫ͢u͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢d͢â͢n͢ ͢c͢ư͢ ͢đ͢ể͢ ͢s͢à͢n͢g͢ ͢l͢ọ͢c͢,͢ ͢b͢ó͢c͢ ͢t͢á͢c͢h͢ ͢t͢ấ͢t͢ ͢c͢ả͢ ͢t͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢h͢ợ͢p͢ ͢F͢0͢.͢͢
͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢c͢ầ͢n͢ ͢l͢à͢m͢ ͢g͢ì͢ ͢k͢h͢i͢ ͢F͢0͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢ó͢ ͢x͢u͢ ͢h͢ư͢ớ͢n͢g͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢c͢a͢o͢?͢ ͢C͢á͢c͢ ͢c͢h͢u͢y͢ê͢n͢ ͢g͢i͢a͢ ͢c͢h͢o͢ ͢r͢ằ͢n͢g͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢c͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢t͢ì͢m͢ ͢F͢0͢ ͢l͢à͢ ͢c͢ầ͢n͢ ͢t͢h͢i͢ế͢t͢ ͢s͢o͢n͢g͢ ͢c͢h͢i͢ế͢n͢ ͢l͢ư͢ợ͢c͢ ͢n͢à͢y͢ ͢c͢ầ͢n͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢t͢â͢m͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢ổ͢ ͢c͢h͢ứ͢c͢ ͢ồ͢ ͢ạ͢t͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢g͢i͢a͢i͢ ͢đ͢o͢ạ͢n͢ ͢t͢r͢ư͢ớ͢c͢.͢ ͢S͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢S͢A͢R͢S͢-͢C͢o͢V͢-͢2͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢c͢a͢o͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢h͢ữ͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢g͢ầ͢n͢ ͢đ͢â͢y͢.͢ ͢T͢h͢e͢o͢ ͢l͢ý͢ ͢g͢i͢ả͢i͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢S͢ở͢ ͢Y͢ ͢t͢ế͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢,͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢n͢à͢y͢ ͢n͢ằ͢m͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢h͢i͢ế͢n͢ ͢l͢ư͢ợ͢c͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢c͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢l͢ấ͢y͢ ͢m͢ẫ͢u͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢d͢â͢n͢ ͢c͢ư͢ ͢đ͢ể͢ ͢s͢à͢n͢g͢ ͢l͢ọ͢c͢,͢ ͢b͢ó͢c͢ ͢t͢á͢c͢h͢ ͢t͢ấ͢t͢ ͢c͢ả͢ ͢t͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢h͢ợ͢p͢ ͢F͢0͢.͢͢
͢T͢u͢y͢ ͢n͢h͢i͢ê͢n͢,͢ ͢t͢r͢a͢o͢ ͢đ͢ổ͢i͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢Z͢i͢n͢g͢,͢ ͢c͢á͢c͢ ͢c͢h͢u͢y͢ê͢n͢ ͢g͢i͢a͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢n͢à͢y͢ ͢c͢ầ͢n͢ ͢x͢e͢m͢ ͢x͢é͢t͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢t͢r͢a͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢t͢ễ͢ ͢k͢ỹ͢ ͢l͢ư͢ỡ͢n͢g͢ ͢d͢o͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢c͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢r͢a͢ ͢h͢a͢y͢ ͢l͢à͢ ͢g͢i͢ã͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢x͢ã͢ ͢h͢ộ͢i͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢n͢g͢h͢i͢ê͢m͢ ͢n͢g͢ặ͢t͢.͢͢
͢V͢ì͢ ͢s͢a͢o͢ ͢F͢0͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢ở͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢t͢ă͢n͢g͢?͢͢T͢r͢a͢o͢ ͢đ͢ổ͢i͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢p͢h͢ó͢n͢g͢ ͢v͢i͢ê͢n͢,͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢T͢ă͢n͢g͢ ͢C͢h͢í͢ ͢T͢h͢ư͢ợ͢n͢g͢,͢ ͢P͢h͢ó͢ ͢g͢i͢á͢m͢ ͢đ͢ố͢c͢ ͢S͢ở͢ ͢Y͢ ͢t͢ế͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢,͢ ͢t͢h͢ừ͢a͢ ͢n͢h͢ậ͢n͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢c͢a͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢l͢à͢ ͢h͢o͢à͢n͢ ͢t͢o͢à͢n͢ ͢c͢h͢í͢n͢h͢ ͢x͢á͢c͢.͢ ͢T͢u͢y͢ ͢n͢h͢i͢ê͢n͢,͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢n͢à͢y͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢p͢h͢ả͢i͢ ͢đ͢ộ͢t͢ ͢b͢i͢ế͢n͢,͢ ͢đ͢ề͢u͢ ͢n͢ằ͢m͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢d͢ự͢ ͢b͢á͢o͢.͢͢ ͢T͢h͢e͢o͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢T͢h͢ư͢ợ͢n͢g͢,͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢á͢c͢ ͢n͢g͢u͢y͢ê͢n͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢F͢0͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢l͢à͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢t͢u͢ầ͢n͢ ͢l͢ễ͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢c͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢s͢ớ͢m͢ ͢F͢0͢.͢ ͢M͢ụ͢c͢ ͢t͢i͢ê͢u͢ ͢l͢à͢ ͢b͢ó͢c͢ ͢t͢á͢c͢h͢ ͢F͢0͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢,͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢“͢v͢ù͢n͢g͢ ͢x͢a͢n͢h͢”͢ ͢v͢à͢ ͢đ͢i͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢l͢à͢m͢ ͢g͢i͢ả͢m͢ ͢“͢v͢ù͢n͢g͢ ͢đ͢ỏ͢”͢.͢͢ “͢Đ͢ể͢ ͢k͢i͢ể͢m͢ ͢s͢o͢á͢t͢ ͢t͢ì͢n͢h͢ ͢h͢ì͢n͢h͢,͢ ͢t͢h͢e͢o͢ ͢t͢ô͢i͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢n͢à͢o͢ ͢k͢h͢á͢c͢ ͢c͢h͢ú͢n͢g͢ ͢t͢a͢ ͢p͢h͢ả͢i͢ ͢t͢i͢ế͢p͢ ͢t͢ụ͢c͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢g͢i͢ã͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢t͢h͢ậ͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ê͢m͢,͢ ͢c͢h͢ú͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢a͢n͢ ͢s͢i͢n͢h͢ ͢x͢ã͢ ͢h͢ộ͢i͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢c͢h͢ỗ͢,͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢n͢h͢a͢n͢h͢,͢ ͢g͢i͢ả͢m͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢t͢ử͢ ͢v͢o͢n͢g͢ ͢v͢à͢ ͢đ͢ẩ͢y͢ ͢m͢ạ͢n͢h͢ ͢t͢i͢ê͢m͢ ͢v͢a͢c͢c͢i͢n͢e͢ ͢c͢h͢o͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢”͢,͢ ͢P͢h͢ó͢ ͢g͢i͢á͢m͢ ͢đ͢ố͢c͢ ͢S͢ở͢ ͢Y͢ ͢t͢ế͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢.͢C͢h͢i͢a͢ ͢s͢ẻ͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢Z͢i͢n͢g͢,͢ ͢P͢G͢S͢.͢T͢S͢ ͢T͢r͢ầ͢n͢ ͢Đ͢ắ͢c͢ ͢P͢h͢u͢,͢ ͢n͢g͢u͢y͢ê͢n͢ ͢C͢ụ͢c͢ ͢t͢r͢ư͢ở͢n͢g͢ ͢C͢ụ͢c͢ ͢Y͢ ͢t͢ế͢ ͢d͢ự͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢,͢ ͢B͢ộ͢ ͢Y͢ ͢t͢ế͢,͢ ͢c͢ố͢ ͢v͢ấ͢n͢ ͢T͢r͢u͢n͢g͢ ͢t͢â͢m͢ ͢Đ͢á͢p͢ ͢ứ͢n͢g͢ ͢k͢h͢ẩ͢n͢ ͢c͢ấ͢p͢ ͢s͢ự͢ ͢k͢i͢ệ͢n͢ ͢y͢ ͢t͢ế͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢V͢i͢ệ͢t͢ ͢N͢a͢m͢,͢ ͢b͢à͢y͢ ͢t͢ỏ͢ ͢l͢o͢ ͢n͢g͢ạ͢i͢ ͢t͢r͢ư͢ớ͢c͢ ͢t͢ì͢n͢h͢ ͢t͢r͢ạ͢n͢g͢ ͢s͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢F͢0͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢t͢i͢ế͢p͢ ͢t͢ụ͢c͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢.͢͢ ͢“͢C͢ầ͢n͢ ͢p͢h͢â͢n͢ ͢t͢í͢c͢h͢ ͢k͢ỹ͢ ͢l͢ư͢ỡ͢n͢g͢ ͢n͢g͢u͢y͢ê͢n͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢F͢0͢ ͢c͢ó͢ ͢x͢u͢ ͢h͢ư͢ớ͢n͢g͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢t͢h͢à͢n͢h͢ ͢p͢h͢ố͢,͢ ͢l͢à͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢c͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢h͢a͢y͢ ͢g͢i͢ã͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢x͢ã͢ ͢h͢ộ͢i͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢.͢ ͢T͢r͢o͢n͢g͢ ͢b͢ố͢i͢ ͢c͢ả͢n͢h͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢C͢h͢ỉ͢ ͢t͢h͢ị͢ ͢1͢6͢,͢ ͢x͢u͢ ͢h͢ư͢ớ͢n͢g͢ ͢F͢0͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢l͢à͢ ͢d͢i͢ễ͢n͢ ͢b͢i͢ế͢n͢ ͢đ͢á͢n͢g͢ ͢l͢o͢ ͢n͢g͢ạ͢i͢”͢,͢ ͢P͢G͢S͢ ͢P͢h͢u͢ ͢n͢ó͢i͢.͢͢ Đ͢ồ͢n͢g͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢đ͢i͢ể͢m͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢P͢G͢S͢ ͢T͢r͢ầ͢n͢ ͢Đ͢ắ͢c͢ ͢P͢h͢u͢,͢ ͢b͢á͢c͢ ͢s͢ĩ͢ ͢T͢r͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢H͢ữ͢u͢ ͢K͢h͢a͢n͢h͢,͢ ͢c͢ố͢ ͢v͢ấ͢n͢ ͢c͢h͢u͢y͢ê͢n͢ ͢m͢ô͢n͢ ͢k͢h͢o͢a͢ ͢N͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢–͢ ͢T͢h͢ầ͢n͢ ͢k͢i͢n͢h͢,͢ ͢B͢ệ͢n͢h͢ ͢v͢i͢ệ͢n͢ ͢N͢h͢i͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢1͢ ͢(͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢)͢,͢ ͢n͢h͢ấ͢n͢ ͢m͢ạ͢n͢h͢ ͢c͢h͢i͢ế͢n͢ ͢l͢ư͢ợ͢c͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢t͢ì͢m͢ ͢F͢0͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢t͢h͢à͢n͢h͢ ͢p͢h͢ố͢ ͢c͢ầ͢n͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢h͢ậ͢n͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢h͢ơ͢n͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢ậ͢p͢ ͢t͢r͢u͢n͢g͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢l͢ự͢c͢ ͢v͢à͢o͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢m͢à͢ ͢b͢ỏ͢ ͢q͢u͢ê͢n͢ ͢m͢ụ͢c͢ ͢t͢i͢ê͢u͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢n͢h͢ấ͢t͢ ͢l͢à͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢t͢r͢ị͢ ͢F͢0͢,͢ ͢g͢i͢ả͢m͢ ͢t͢ử͢ ͢v͢o͢n͢g͢.͢ “͢S͢ố͢ ͢c͢a͢ ͢F͢0͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢c͢à͢n͢g͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢c͢h͢ứ͢n͢g͢ ͢t͢ỏ͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢l͢â͢y͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢đ͢ã͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢â͢m͢ ͢t͢h͢ầ͢m͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢c͢h͢ỉ͢ ͢c͢ò͢n͢ ͢ở͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢k͢h͢u͢ ͢p͢h͢o͢n͢g͢ ͢t͢ỏ͢a͢.͢ ͢T͢h͢ậ͢m͢ ͢c͢h͢í͢,͢ ͢s͢ố͢ ͢F͢0͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢h͢ể͢ ͢đ͢ã͢ ͢đ͢ạ͢t͢ ͢t͢ỷ͢ ͢l͢ệ͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢c͢a͢o͢.͢ ͢C͢o͢v͢i͢d͢-͢1͢9͢ ͢đ͢ã͢ ͢n͢g͢ấ͢m͢ ͢s͢â͢u͢ ͢ở͢ ͢T͢P͢.͢H͢C͢M͢,͢ ͢c͢ầ͢n͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢t͢â͢m͢ ͢t͢h͢e͢o͢ ͢v͢ù͢n͢g͢ ͢c͢h͢ứ͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢n͢ê͢n͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢d͢i͢ệ͢n͢ ͢r͢ộ͢n͢g͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢t͢r͢ư͢ớ͢c͢”͢,͢ ͢b͢á͢c͢ ͢s͢ĩ͢ ͢K͢h͢a͢n͢h͢ ͢n͢ó͢i͢.͢C͢h͢u͢y͢ê͢n͢ ͢g͢i͢a͢ ͢n͢à͢y͢ ͢c͢h͢o͢ ͢r͢ằ͢n͢g͢ ͢l͢ự͢c͢ ͢l͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢y͢ ͢t͢ế͢ ͢đ͢ị͢a͢ ͢p͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢n͢ê͢n͢ ͢h͢ư͢ớ͢n͢g͢ ͢d͢ẫ͢n͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢t͢ự͢ ͢l͢ấ͢y͢ ͢m͢ẫ͢u͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢c͢ầ͢n͢ ͢t͢ổ͢ ͢c͢h͢ứ͢c͢ ͢c͢á͢c͢ ͢đ͢ợ͢t͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢r͢ộ͢n͢g͢ ͢r͢ã͢i͢ ͢đ͢ể͢ ͢t͢r͢á͢n͢h͢ ͢t͢ậ͢p͢ ͢t͢r͢u͢n͢g͢ ͢đ͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ú͢c͢,͢ ͢v͢ô͢ ͢t͢ì͢n͢h͢ ͢t͢ạ͢o͢ ͢s͢ự͢ ͢l͢â͢y͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢c͢h͢o͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢d͢â͢n͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢q͢u͢á͢ ͢t͢r͢ì͢n͢h͢ ͢l͢ấ͢y͢ ͢m͢ẫ͢u͢.͢ ͢N͢ế͢u͢ ͢t͢e͢s͢t͢ ͢n͢h͢a͢n͢h͢ ͢d͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢t͢í͢n͢h͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢x͢á͢c͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢ ͢l͢à͢ ͢F͢0͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢c͢ầ͢n͢ ͢t͢h͢i͢ế͢t͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢r͢R͢T͢-͢P͢C͢R͢ ͢t͢h͢ê͢m͢.͢ ͢P͢h͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢p͢h͢á͢p͢ ͢r͢R͢T͢-͢P͢C͢R͢ ͢c͢h͢ỉ͢ ͢c͢ầ͢n͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢t͢r͢ư͢ờ͢n͢g͢ ͢h͢ợ͢p͢ ͢c͢ầ͢n͢ ͢t͢h͢i͢ế͢t͢ ͢n͢h͢ư͢ ͢đ͢á͢n͢h͢ ͢g͢i͢á͢ ͢k͢h͢ả͢ ͢n͢ă͢n͢g͢ ͢b͢ệ͢n͢h͢ ͢n͢ặ͢n͢g͢ ͢–͢ ͢n͢h͢ẹ͢ ͢v͢à͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢ ͢v͢i͢ệ͢n͢.͢͢ ͢M͢ộ͢t͢ ͢ý͢ ͢k͢i͢ế͢n͢ ͢k͢h͢á͢c͢ ͢t͢h͢e͢o͢ ͢b͢á͢c͢ ͢s͢ĩ͢ ͢T͢r͢ư͢ơ͢n͢g͢ ͢H͢ữ͢u͢ ͢K͢h͢a͢n͢h͢ ͢l͢à͢ ͢r͢à͢ ͢s͢o͢á͢t͢ ͢v͢à͢ ͢x͢á͢c͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢ ͢t͢ấ͢t͢ ͢c͢ả͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢t͢h͢u͢ộ͢c͢ ͢n͢h͢ó͢m͢ ͢đ͢ố͢i͢ ͢t͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢n͢g͢u͢y͢ ͢c͢ơ͢ ͢c͢a͢o͢ ͢(͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢l͢ớ͢n͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢,͢ ͢b͢ệ͢n͢h͢ ͢n͢ề͢n͢,͢ ͢m͢i͢ễ͢n͢ ͢d͢ị͢c͢h͢ ͢k͢é͢m͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ủ͢ ͢t͢i͢ê͢u͢ ͢c͢h͢u͢ẩ͢n͢ ͢t͢i͢ê͢m͢ ͢v͢a͢c͢c͢i͢n͢e͢…͢)͢ ͢v͢à͢ ͢b͢ả͢o͢ ͢v͢ệ͢ ͢h͢ọ͢.͢͢
͢“͢N͢ế͢u͢ ͢c͢h͢o͢ ͢r͢ằ͢n͢g͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢d͢i͢ệ͢n͢ ͢r͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ể͢ ͢p͢h͢â͢n͢ ͢l͢o͢ạ͢i͢ ͢v͢ù͢n͢g͢ ͢x͢a͢n͢h͢ ͢l͢à͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢h͢i͢ể͢u͢ ͢v͢ề͢ ͢c͢h͢ủ͢n͢g͢ ͢D͢e͢l͢t͢a͢.͢ ͢M͢ụ͢c͢ ͢t͢i͢ê͢u͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢n͢a͢y͢ ͢l͢à͢ ͢t͢ậ͢p͢ ͢t͢r͢u͢n͢g͢ ͢c͢h͢o͢ ͢h͢ệ͢ ͢t͢h͢ố͢n͢g͢ ͢đ͢i͢ề͢u͢ ͢t͢r͢ị͢.͢ ͢Q͢u͢a͢n͢ ͢t͢r͢ọ͢n͢g͢ ͢h͢ơ͢n͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢x͢é͢t͢ ͢n͢g͢h͢i͢ệ͢m͢ ͢đ͢ạ͢i͢ ͢t͢r͢à͢ ͢l͢à͢ ͢t͢ì͢m͢ ͢r͢a͢ ͢b͢a͢o͢ ͢n͢h͢i͢ê͢u͢ ͢đ͢ố͢i͢ ͢t͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢n͢g͢u͢y͢ ͢c͢ơ͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢ ͢m͢à͢ ͢c͢h͢ư͢a͢ ͢b͢ệ͢n͢h͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢c͢á͢c͢h͢ ͢l͢y͢,͢ ͢b͢ả͢o͢ ͢v͢ệ͢ ͢h͢ọ͢.͢ ͢S͢a͢u͢ ͢đ͢ó͢ ͢t͢í͢n͢h͢ ͢đ͢ế͢n͢ ͢c͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢l͢o͢ạ͢i͢ ͢b͢ỏ͢ ͢F͢0͢ ͢ở͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢c͢ộ͢n͢g͢ ͢đ͢ồ͢n͢g͢.͢ ͢V͢ì͢ ͢s͢ố͢ ͢F͢0͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢t͢h͢ể͢ ͢h͢ế͢t͢ ͢n͢h͢a͢n͢h͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢h͢a͢i͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢k͢h͢i͢ ͢l͢â͢y͢ ͢n͢h͢i͢ễ͢m͢ ͢c͢h͢o͢ ͢đ͢ố͢i͢ ͢t͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢n͢g͢u͢y͢ ͢c͢ơ͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢n͢g͢u͢y͢ ͢h͢i͢ể͢m͢”͢,͢ ͢b͢á͢c͢ ͢s͢ĩ͢ ͢K͢h͢a͢n͢h͢ ͢n͢ó͢i͢.͢

N͢g͢u͢ồ͢n͢:͢ ͢t͢i͢n͢ ͢b͢á͢o͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢m͢ớ͢i͢ ͢

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼-̼3̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼g̼ó̼i̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼/̼8̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼F̼a̼m̼i̼l̼y̼ ̼M̼e̼d̼i̼c̼a̼l̼ ̼P̼r̼a̼c̼t̼i̼c̼e̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼D̼i̼a̼m̼o̼n̼d̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼,̼ ̼3̼4̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼o̼m̼e̼ ̼C̼a̼r̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼2̼.̼0̼9̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼H̼o̼m̼e̼ ̼C̼a̼r̼e̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼z̼o̼o̼m̼ ̼1̼-̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼n̼g̼à̼y̼;̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼o̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼K̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼F̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼PGS.TS Lương Ngọc Khuê (đứng) cùng đoàn kiểm tra độɫ xuất 2 phòng khám tư nɦâп tại TP Hồ Chí Minh và việc ɫɦu phí ᴅιçh ∨υ̣ chăm sóc F0 tại nhà. (Ảnh chụp màn нὶпн)T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼B̼e̼r̼n̼a̼r̼d̼ ̼(̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼2̼0̼1̼ ̼N̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼G̼o̼l̼d̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼T̼i̼t̼a̼n̼i̼u̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼3̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼;̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼…̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼S̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼8̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼(̼H̼o̼m̼e̼ ̼C̼a̼r̼e̼ ̼–̼ ̼B̼a̼s̼e̼)̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼K̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼P̼o̼s̼t̼

S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼/̼8̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼P̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼ ̼6̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼P̼o̼s̼t̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼9̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼8̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼P̼o̼s̼t̼.̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼T̼H̼ ̼1̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼D̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼8̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼H̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼.̼ ̼T̼H̼ ̼3̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼8̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼H̼ ̼4̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼.̼ ̼T̼H̼ ̼5̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼i̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼.̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼8̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼H̼ ̼6̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼D̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼8̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼4̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼)̼ ̼l̼à̼ ̼2̼.̼4̼0̼9̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼.̼2̼3̼9̼ ̼c̼a̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼1̼.̼1̼7̼0̼ ̼c̼a̼.̼

B̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼%̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼8̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼