‘Thông chốt’ қιểм ժịçн, 2 cha coп ʋáç ɾựα çнéм lìα тαγ çáп bộ Công aп

152

B̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼.̼V̼.̼D̼.̼

̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼&̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼(̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼-̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼B̼.̼ ̼(̼S̼n̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼-̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼2̼G̼1̼-̼1̼3̼6̼7̼7̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼T̼ứ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼B̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼”̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼”̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼t̼a̼y̼

̼Đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼m̼,̼ ̼B̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼3̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼B̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼.̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼B̼.̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼T̼ứ̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

̼B̼.̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼.̼ ̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼H̼.̼V̼.̼D̼.̼ ̼(̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Ấ̼p̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼4̼5̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼2̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼B̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼.̼V̼.̼D̼.̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼-̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼7̼,̼ ̼2̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼5̼/̼7̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

̼”̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼.̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼.̼

̼H̼T̼ ̼(̼t̼/̼h̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼